Ceride-i Rüsûmiye

Doç. Dr. Altuğ Murat KÖKTAŞ, Doç. Dr. Aslıhan NAKİBOĞLU, Arş. Gör. Ali Gökhan GÖLÇEK

BUY

28 Eylül 1908 yılında yayınlanan Ceride-i Rüsumiye II. meşrutiyetin ilanı sonrasında çıkarılan iktisat-maliye alanı dergilerinden biridir. Birlik ve Dayanışma Derneği tarafından yayınlanmıştır. On beş günde bir yayınlanma kararıyla yayına giren derginin baş yazarı Harun Er Reşittir. Rüsumat emanetinden gümrüklere gönderilen emir ve tebliğleri, gümrükle ilgili çeşitli düzenlemeleri, gümrükle ilgili problemleri, gümrük memurlarına verilecek ödül ve unvanları ve dergide var olan diğer bilgileri yayınlamak amacıyla faaliyete geçen Ceride-i Rüsumiye 9 Fasikül olarak basılmıştır. (1908-1910). Ancak Hakkı Tarık Us kütüphanesinden ulaşılabilen 5 fasikül günümüz Türkçesine çevrilebilmiştir.


Book Name : Ceride-i Rüsûmiye
ISBN : 978-625-8080-06-3
Author : Doç. Dr. Altuğ Murat KÖKTAŞ, Doç. Dr. Aslıhan NAKİBOĞLU, Arş. Gör. Ali Gökhan GÖLÇEK
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 518
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Armağan Kültürü
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Eşrefoğulları Kitabı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
HIVAR VADİH
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
The Rise Of Populism
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Kamus-ı Teşrih
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Ceride-i Rüsûmiye
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
MUTUN VADİHA 1
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dondurma ve Sorbe
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Şehir ve Âlimleri
Konya Mutfak Kültürü
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ANLATIMLI ARAPÇA
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Selefilik
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kürt Tarihi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Karamanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dijitalleşme ve Yönetim
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hile ve İç Denetim
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Eğitimde Dijitalleşme
İstihbarat Araştırmaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İslamofobi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Konya Turizm Rehberi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Sâhib Ata Araştırmaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Mevlana ve İslam
MUTUN VADİHA 2
SARF BİLGİSİ
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Kurumlarda Değerler
Yöresel Çorba Tarifleri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Medya Tartışmaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Eğitim Araştırmaları 2022
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Medıcal and Aromatıc Plants
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Araştırmaları-2023
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Ramazanoğulları Beyliği
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet