Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar

Prof. Dr. Ali DERAN, Doç. Dr. Serkan ŞAHİN, Doç. Dr. M. Sami SÜYGÜN

BUY

    Küreselleşme ile birlikte birçok alanda olduğu gibi işletmecilik alanında de önemli dönüşümler ve ilerlemeler yaşanmıştır. Geçmişte işletmeler yönetim ve organizasyon, üretim, pazarlama, muhasebe ve finans faaliyetlerinin yürütülmesinde büyük oranda geleneksel araç ve yöntemlere başvururken, teknolojik ilerlemeler ile birlikte işletmelerin iş yapış şekilleri de önemli ölçüde değişim ve gelişim göstermiştir.  Teknolojik ilerlemeler bir yandan iş modellerinin daha etkin ve verimli olmasını sağlamakta iken, diğer yandan yeni rekabet alanları açmakta ve işletmelere yeni sorumluluklar yüklemektedir. Günümüzde işletmelerin rekabet ettikleri alanlarının başında dijitalleşme ve dijital dönüşüm gelmektedir. İşletmeler, iş süreçlerinin dijitalleşmesini sağlayarak daha düşük üretim ve fonlama maliyetleri ile daha fazla ürün veya hizmet satışı gerçekleştirmeyi amaçlamaktadırlar. Bu amacın sürdürülebilir olması da işletmeler açısından ayrı bir öneme sahiptir. Sürdürülebilir üretim, pazarlama, finans ve muhasebe kavramları işletmelerin gündeminde olan önemli kavramlar olmakla birlikte bu kavram sadece işletmelerin faaliyetleri veya yaşam evreleri ile sınırlı olmayıp, küresel açıdan çevresel unsurları dolayısı ile de geleceğimizi de yakından ilgilendirmektedir. 

    Bu kitapta, günümüzde işletmelerin gündemini oluşturan ve aynı zamanda rekabet alanları arasında yer alan Endüstri 4.0, finansal teknolojiler, akıllı süreç otomasyonları, temassız turizm, diyalojik iletişim, dijital gümrük uygulamaları, yeşil pazarlama ve robotik sistemler hakkında detaylı bilgi aktarılmıştır.  Bu kitapta yer alan çalışmalar sonucunda ulaşılan genel kanı, Endüstri 4.0, dijital teknolojiler, dijital uygulamalar, otomasyon ve robotik teknolojiler ile sürdürülebilirlik yaklaşımlarının işletmelerin faaliyetlerini önemli ölçüde farklılaştırabildiğidir. Bu kitapta ele alınan araştırma konularının sosyal bilimler ile ilgilenen tüm araştırmacılara ve politika geliştiricilere fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 


Book Name : Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
ISBN : 978-625-6960-26-8
Author : Prof. Dr. Ali DERAN, Doç. Dr. Serkan ŞAHİN, Doç. Dr. M. Sami SÜYGÜN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 274
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dondurma ve Sorbe
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Uygulamalı Hayvan Islahı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
MUTUN VADİHA 1
Şehir ve Âlimleri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Doğumunun 90. yılında Erbakan
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
ANLATIMLI BELAGAT
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
MUTUN VADİHA 2
Hegemonya Karşı Hegemonya
Eğitimde Dijitalleşme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yöresel Çorba Tarifleri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hile ve İç Denetim
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dijitalleşme ve Yönetim
Medya Tartışmaları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eşrefoğulları Kitabı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Kürt Tarihi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Konya Turizm Rehberi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
The Rise Of Populism
Sâhib Ata Araştırmaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Karamanoğulları Beyliği
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
HIVAR VADİH
Konya Mutfak Kültürü
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
SARF BİLGİSİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Mevlana ve İslam
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Selefilik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Ceride-i Rüsûmiye
Armağan Kültürü
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İslamofobi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Eğitim Araştırmaları 2022
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kurumlarda Değerler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kamus-ı Teşrih
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ANLATIMLI ARAPÇA
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eğitim Araştırmaları-2023
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Medıcal and Aromatıc Plants
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi