Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar

Prof. Dr. Ali DERAN, Doç. Dr. Serkan ŞAHİN, Doç. Dr. M. Sami SÜYGÜN

BUY

    Küreselleşme ile birlikte birçok alanda olduğu gibi işletmecilik alanında de önemli dönüşümler ve ilerlemeler yaşanmıştır. Geçmişte işletmeler yönetim ve organizasyon, üretim, pazarlama, muhasebe ve finans faaliyetlerinin yürütülmesinde büyük oranda geleneksel araç ve yöntemlere başvururken, teknolojik ilerlemeler ile birlikte işletmelerin iş yapış şekilleri de önemli ölçüde değişim ve gelişim göstermiştir.  Teknolojik ilerlemeler bir yandan iş modellerinin daha etkin ve verimli olmasını sağlamakta iken, diğer yandan yeni rekabet alanları açmakta ve işletmelere yeni sorumluluklar yüklemektedir. Günümüzde işletmelerin rekabet ettikleri alanlarının başında dijitalleşme ve dijital dönüşüm gelmektedir. İşletmeler, iş süreçlerinin dijitalleşmesini sağlayarak daha düşük üretim ve fonlama maliyetleri ile daha fazla ürün veya hizmet satışı gerçekleştirmeyi amaçlamaktadırlar. Bu amacın sürdürülebilir olması da işletmeler açısından ayrı bir öneme sahiptir. Sürdürülebilir üretim, pazarlama, finans ve muhasebe kavramları işletmelerin gündeminde olan önemli kavramlar olmakla birlikte bu kavram sadece işletmelerin faaliyetleri veya yaşam evreleri ile sınırlı olmayıp, küresel açıdan çevresel unsurları dolayısı ile de geleceğimizi de yakından ilgilendirmektedir. 

    Bu kitapta, günümüzde işletmelerin gündemini oluşturan ve aynı zamanda rekabet alanları arasında yer alan Endüstri 4.0, finansal teknolojiler, akıllı süreç otomasyonları, temassız turizm, diyalojik iletişim, dijital gümrük uygulamaları, yeşil pazarlama ve robotik sistemler hakkında detaylı bilgi aktarılmıştır.  Bu kitapta yer alan çalışmalar sonucunda ulaşılan genel kanı, Endüstri 4.0, dijital teknolojiler, dijital uygulamalar, otomasyon ve robotik teknolojiler ile sürdürülebilirlik yaklaşımlarının işletmelerin faaliyetlerini önemli ölçüde farklılaştırabildiğidir. Bu kitapta ele alınan araştırma konularının sosyal bilimler ile ilgilenen tüm araştırmacılara ve politika geliştiricilere fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 


Book Name : Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
ISBN : 978-625-6960-26-8
Author : Prof. Dr. Ali DERAN, Doç. Dr. Serkan ŞAHİN, Doç. Dr. M. Sami SÜYGÜN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 274
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Mevlana ve İslam
Konya Turizm Rehberi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Armağan Kültürü
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Selefilik
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 2
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hegemonya Karşı Hegemonya
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
The Rise Of Populism
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları 2022
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
SARF BİLGİSİ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Yöresel Çorba Tarifleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dondurma ve Sorbe
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dijitalleşme ve Yönetim
İstihbarat Araştırmaları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Eğitimde Dijitalleşme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Eşrefoğulları Kitabı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Sâhib Ata Araştırmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Ramazanoğulları Beyliği
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ANLATIMLI BELAGAT
İslamofobi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Kürt Tarihi
Medya Tartışmaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Kurumlarda Değerler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Konya Mutfak Kültürü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ANLATIMLI ARAPÇA
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Kamus-ı Teşrih
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Medıcal and Aromatıc Plants
Eğitim Araştırmaları-2023
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
HIVAR VADİH
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Ceride-i Rüsûmiye
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
MUTUN VADİHA 1
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Karamanoğulları Beyliği
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Şehir ve Âlimleri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hile ve İç Denetim
A Political History of the MARONITE COMMUNITY