Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika

Mustafa ÇALIŞIR, Salih ÜLEV, Abdullah Talha GENÇ

BUY

Bu kitapta Covid-19 salgınının genel ekonomik tesirleri, salgının fıkhî açıdan ortaya çıkardığı meselelerin; finansal sözleşmelere, katılım bankalarına, katılım sigortacılığına ve diğer sektörlere etkileri incelenmiş; bunun yanında salgın dönemindeki sosyal politikalar ve İslâm iktisadının sosyal kurumlarının rolü ortaya konulmuştur. Eser, salgın konusunda hem fıkhî hem iktisadî hem de sosyal açıdan İslâm iktisadı ve finansı literatürüne katkı sunmayı hedeflemektedir. Kitapta Covid-19’un ekonomiye ve finans sektörü yanında reel sektöre etkileri, İslâm iktisadının salgın dönemlerine yönelik perspektifini ortaya koyan teorideki ve uygulamadaki rolü, salgının fıkhî yönü ve ayrıca “roman diliyle salgın” konuları ele alınmıştır.


Book Name : Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
ISBN : 978-625-8080-17-9
Author : Mustafa ÇALIŞIR, Salih ÜLEV, Abdullah Talha GENÇ
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 326
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Konya Turizm Rehberi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Eğitim Araştırmaları 2022
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
HIVAR VADİH
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Kamus-ı Teşrih
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Mevlana ve İslam
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Eğitim Araştırmaları-2023
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Eşrefoğulları Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Karamanoğulları Beyliği
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
SARF BİLGİSİ
MUTUN VADİHA 2
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Uygulamalı Hayvan Islahı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hile ve İç Denetim
İslamofobi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Ceride-i Rüsûmiye
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
MUTUN VADİHA 1
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İstihbarat Araştırmaları
Selefilik
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Sâhib Ata Araştırmaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
The Rise Of Populism
Kürt Tarihi
Şehir ve Âlimleri
Dondurma ve Sorbe
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI BELAGAT
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Medıcal and Aromatıc Plants
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Ramazanoğulları Beyliği
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ANLATIMLI ARAPÇA
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dijitalleşme ve Yönetim
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Medya Tartışmaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kurumlarda Değerler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Armağan Kültürü
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Eğitimde Dijitalleşme
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Konya Mutfak Kültürü
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yöresel Çorba Tarifleri