Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi

Ahmet Alptekin DURU

BUY

Otobüs ve minibüsle kentsel toplu taşıma en önemli yerel kamu hizmetlerinden birisidir. Türkiye'de özel kesim lastik tekerli toplu taşıma hizmetinde önemli paya sahip olmuştur. Ancak güncel toplu taşıma mevzuatı belediyelerin ihtiyacını karşılayamamaktadır. Özel işleticiler piyasaya yeni girişleri engelleyen düzenlemeler sebebiyle iktisadi bakımdan rant kollayıcısı durumuna gelmiştir. Kentsel rantın özel kesime aktarılması da refah kaybına ve kamu kaynaklarının israfına yol açmaktadır. Hizmet kalitesini artırmak ve evrensel hizmet sunmak isteyen belediyeler ya yüksek yatırım maliyetine katlanmak zorunda kalmakta veya özel işleticilerin direnişiyle karşılaşmaktadır. Bu kitapta Avrupa tecrübesinden esinlenerek lastik tekerli toplu taşıma hizmeti için yeni bir model önerilmektedir. Bir geçiş döneminin ardından özel işleticilerin toplu taşıma hizmeti sunmasına dayanan modele göre piyasaya giriş kolaylaştırılmalıdır ve rekabetçi ihaleler esas olmalıdır. Böylece mevcut sistemin mahzurları giderilecek ve kamu kaynakları verimli kullanılacaktır.


Book Name : Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
ISBN : 978-625-8080-56-8
Author : Ahmet Alptekin DURU
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 200
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Mevlana ve İslam
Sosyal Yaşam ve Kadın
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
The Rise Of Populism
HIVAR VADİH
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Hile ve İç Denetim
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dondurma ve Sorbe
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İslamofobi
ANLATIMLI BELAGAT
Uygulamalı Hayvan Islahı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Eğitim Araştırmaları 2022
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
SARF BİLGİSİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Kamus-ı Teşrih
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Konya Mutfak Kültürü
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme ve Yönetim
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Ramazanoğulları Beyliği
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Medıcal and Aromatıc Plants
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Kürt Tarihi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 1
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Ceride-i Rüsûmiye
Karamanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Medya Tartışmaları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Eğitimde Dijitalleşme
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Sâhib Ata Araştırmaları
Yöresel Çorba Tarifleri
MUTUN VADİHA 2
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Armağan Kültürü
Eğitim Araştırmaları-2023
Şehir ve Âlimleri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İstihbarat Araştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Hegemonya Karşı Hegemonya
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Konya Turizm Rehberi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Eşrefoğulları Kitabı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Selefilik
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Kurumlarda Değerler