Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi

Ahmet Alptekin DURU

BUY

Otobüs ve minibüsle kentsel toplu taşıma en önemli yerel kamu hizmetlerinden birisidir. Türkiye'de özel kesim lastik tekerli toplu taşıma hizmetinde önemli paya sahip olmuştur. Ancak güncel toplu taşıma mevzuatı belediyelerin ihtiyacını karşılayamamaktadır. Özel işleticiler piyasaya yeni girişleri engelleyen düzenlemeler sebebiyle iktisadi bakımdan rant kollayıcısı durumuna gelmiştir. Kentsel rantın özel kesime aktarılması da refah kaybına ve kamu kaynaklarının israfına yol açmaktadır. Hizmet kalitesini artırmak ve evrensel hizmet sunmak isteyen belediyeler ya yüksek yatırım maliyetine katlanmak zorunda kalmakta veya özel işleticilerin direnişiyle karşılaşmaktadır. Bu kitapta Avrupa tecrübesinden esinlenerek lastik tekerli toplu taşıma hizmeti için yeni bir model önerilmektedir. Bir geçiş döneminin ardından özel işleticilerin toplu taşıma hizmeti sunmasına dayanan modele göre piyasaya giriş kolaylaştırılmalıdır ve rekabetçi ihaleler esas olmalıdır. Böylece mevcut sistemin mahzurları giderilecek ve kamu kaynakları verimli kullanılacaktır.


Book Name : Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
ISBN : 978-625-8080-56-8
Author : Ahmet Alptekin DURU
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 200
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Konya Turizm Rehberi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
MUTUN VADİHA 2
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Konya Mutfak Kültürü
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Kürt Tarihi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Armağan Kültürü
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
ANLATIMLI ARAPÇA
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Selefilik
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Eğitimde Dijitalleşme
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Medya Tartışmaları
SARF BİLGİSİ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dondurma ve Sorbe
Dijitalleşme ve Yönetim
Mevlana ve İslam
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Kurumlarda Değerler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Ramazanoğulları Beyliği
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Sâhib Ata Araştırmaları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları 2022
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Hile ve İç Denetim
Eşrefoğulları Kitabı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yöresel Çorba Tarifleri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Eğitim Araştırmaları-2023
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Karamanoğulları Beyliği
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
The Rise Of Populism
İstihbarat Araştırmaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Sosyal Yaşam ve Kadın
MUTUN VADİHA 1
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İslamofobi
HIVAR VADİH
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Ceride-i Rüsûmiye
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ANLATIMLI BELAGAT
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kamus-ı Teşrih
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Şehir ve Âlimleri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Medıcal and Aromatıc Plants
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları