Medya Tartışmaları

Ahmet Tarık TÜRKMENOĞLU

BUY

Medya, modern toplumlarda hayatın merkezinde yer almaktadır. Eğitimden kültüre, siyasetten ekonomiye, bireysel yaşamdan sosyal yaşamın çeşitli yönlerine değin çok geniş bir yelpazede medyanın izlerini kaçınılmaz olarak görmekteyiz. Bu açıdan günümüz toplumlarına yönelik yürütülen tartışmaların medyaya değinmeden yürütülmesi bir eksiklik olacaktır. Diğer bir ifade ile günümüz toplumlarına yönelik hangi konuyu ele alırsak alalım, bunların her birinde medyanın tartışmaya dâhil edilmesi kaçınılmazdır. Medyanın modern toplumlardaki bu merkezi önemi temel alınarak oluşturulan bu eserde geleneksel ve yeni medyanın birey, toplum ve siyaset üzerindeki yansımaları tartışılmaktadır. 


Book Name : Medya Tartışmaları
ISBN : 978-625-8080-75-9
Author : Ahmet Tarık TÜRKMENOĞLU
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 136
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yöresel Çorba Tarifleri
Konya Turizm Rehberi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
The Rise Of Populism
Ceride-i Rüsûmiye
Medıcal and Aromatıc Plants
İslamofobi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ANLATIMLI BELAGAT
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijitalleşme ve Yönetim
Selefilik
MUTUN VADİHA 2
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Kurumlarda Değerler
MUTUN VADİHA 1
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kamus-ı Teşrih
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dondurma ve Sorbe
Konya Mutfak Kültürü
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
HIVAR VADİH
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Hile ve İç Denetim
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Mevlana ve İslam
Uygulamalı Hayvan Islahı
Armağan Kültürü
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Sâhib Ata Araştırmaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Medya Tartışmaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Ramazanoğulları Beyliği
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Şehir ve Âlimleri
Karamanoğulları Beyliği
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kürt Tarihi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Eğitim Araştırmaları-2023
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İstihbarat Araştırmaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eşrefoğulları Kitabı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Eğitim Araştırmaları 2022
Eğitimde Dijitalleşme
Sosyal Yaşam ve Kadın
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
SARF BİLGİSİ
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri