Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme

Talip DOĞAN

BUY

Türk dünyasının en güneyinde bulunan ve özgün bir grubunu temsil eden Kaşkaylar bugünkü İran’da Fars, İsfahan, Buşehr, Çarmahal ve Bahtiyari, Kuhkiluye ve Buyerahmed, Huzistan, Kirman ve Hürmüzgan gibi eyaletlere yayılmış durumdadırlar. Kaşkaylar bu bölgelerde az bir kısmıyla geleneksel hayat tarzları olan konargöçer biçimde, çoğu kısmıyla da geniş bir alanda yerleşik olarak yaşamaktadırlar. Kaşkay Türkçesi, Oğuz grubunun kendine özgü bir üyesidir. Taşıdığı dil bilimsel özellikler ve Oğuz alanında bulunduğu konum itibarıyla Oğuzcanın Güney alt grubuna (Güney Oğuzcaya) aittir.

Bu kitap, çağdaş Kaşkay şairlerinden Evezullah Seferi Keşkollu’nun “Yettim Yal” adlı eserindeki şiirlere dayanmaktadır. Kitapta Kaşkay Türkleri tarih, coğrafya, nüfus, edebiyat, dil gibi konular başlığında tanıtılmıştır. Çeviri yazılı metinlerde sunulan dil malzemesinden hareketle Kaşkay Türkçesine ait bir dil bilgisi ortaya konulmuştur. Ayrıca şiirler Türkiye Türkçesine aktarılmış ve şiirlerdeki kelimelerin dizini hazırlanmıştır.


Book Name : Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ISBN : 978-605-7006-92-9
Author : Talip DOĞAN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 480
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ANLATIMLI BELAGAT
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Sâhib Ata Araştırmaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Sosyal Yaşam ve Kadın
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Eğitimde Dijitalleşme
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Medıcal and Aromatıc Plants
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Armağan Kültürü
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
HIVAR VADİH
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
SARF BİLGİSİ
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
The Rise Of Populism
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Eğitim Araştırmaları-2023
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Ramazanoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 1
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dondurma ve Sorbe
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
MUTUN VADİHA 2
Eğitim Araştırmaları 2022
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Kurumlarda Değerler
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Medya Tartışmaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Karamanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Eşrefoğulları Kitabı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Ceride-i Rüsûmiye
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Mevlana ve İslam
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Selefilik
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İslamofobi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Yöresel Çorba Tarifleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Konya Turizm Rehberi
İstihbarat Araştırmaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Şehir ve Âlimleri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kürt Tarihi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Hile ve İç Denetim
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Konya Mutfak Kültürü
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
ANLATIMLI ARAPÇA
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kamus-ı Teşrih
Dijitalleşme ve Yönetim
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre