Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar

Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Prof. Dr. Zeliha Traş, Doç. Dr. S. Barbaros Yalçın

BUY

Birey hayata ailesiyle tanışarak başlıyor. Duyguları orda tadıp, ikinci evi olan okul ortamındaki akranlarıyla ve öğretmenle-riyle duygularını tanımaya devam ediyor. Bu süreçte sevgi, saygı ve aitlik ihtiyacının karşılanmaması bireye ilk darbeyi vurabiliyor. Bebeklikte aile ortamında başlayan hayat, kapılarını kitle iletişim araçlarına ve sosyal medyaya açıyor. Bu araçlar okulla devam eden çocukluk dönemi ve ardından gelen başlı başına çalkantılı bir dönem özelliği taşıyan ergenlik döneminde misafir olmaktan çıkıyor. Ve her anlamda yaşanılan bağımlılıkları gençlerimiz arasında yayılmasını hızlandırabilen bu ve başka birçok faktör… Bireye, aileye, akranlara, okula, üniversiteye, topluma, sivil toplum kuruluşlarına, bağımlılık uzmanlarına, kanun yapıcı ve uygulayıcılara, kitle iletişim araçlarına ve sosyal medyaya düşen sorumlulukları yine bu meslek elemanları gözünde değerlendirip analiz ettiğimiz çalıştayı 18 Nisan 2019 tarihinde Konya’da gerçekleştirdik. Amacımız Türkiye’nin her kesiminde ikamet eden ve bağımlılıkla ilgilenen farklı meslek gruplarını bir araya getirerek madde bağımlılığından korunma yollarını raporlaştırmaktır. Her bir katılımcının bağımlılık konusunda yaşadığı tecrübelere ve uzmanlık alanlarına başvurulmuş, ortaya bağımlılığın önleyici yüzünü gösteren bir kitapçık çıkmıştır.


Book Name : Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ISBN : 978-605-70192-8-8
Author : Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, Prof. Dr. Zeliha Traş, Doç. Dr. S. Barbaros Yalçın
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Number of Pages : 172
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
ANLATIMLI BELAGAT
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Konya Turizm Rehberi
Yöresel Çorba Tarifleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Hegemonya Karşı Hegemonya
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Ceride-i Rüsûmiye
İslamofobi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
MUTUN VADİHA 2
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Ramazanoğulları Beyliği
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sâhib Ata Araştırmaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Eğitimde Dijitalleşme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Kürt Tarihi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Konya Mutfak Kültürü
Karamanoğulları Beyliği
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Medıcal and Aromatıc Plants
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dijitalleşme ve Yönetim
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eşrefoğulları Kitabı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Kamus-ı Teşrih
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Şehir ve Âlimleri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
SARF BİLGİSİ
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
MUTUN VADİHA 1
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Selefilik
ANLATIMLI ARAPÇA
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hile ve İç Denetim
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
The Rise Of Populism
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İstihbarat Araştırmaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dondurma ve Sorbe
Armağan Kültürü
Mevlana ve İslam
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Eğitim Araştırmaları-2023
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Uygulamalı Hayvan Islahı
Kurumlarda Değerler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
HIVAR VADİH
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Medya Tartışmaları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar