Selefilik

Doğan KAPLAN

BUY

Bugün bölgemizde İran ile Suudi Arabistan arasında Şii-Selefi, İran ile diğer İslam ülkeleri arasında Şii-Sünni çatışmasına zemin hazırlandığı ve yine modern Selefilikte bir aşırıyorum olarak görülen Işid/Daiş’in temsil ettiği cihadi selefiliğin tüm dünyaya saldığı korku üzerinden İslamofobianın hortlatılması esasen hep dinin yorumları olan mezheplerin sağlıklı bir şekilde anlaşılıp değerlendirilmemesinden kaynaklanmaktadır.
Bu da kelime anlamı barış ve huzur olan İslam dininin tüm dünyada yanlış anlaşılmasına ve bu mübarek dine önyargıyla yaklaşılmasına neden olmaktadır. Batıda yaşayan müslümanların maruz kaldıkları kötü muameleler de işin cabasıdır. O bakımdan İslam’ın ve onun alt kimlikleri olan mezheplerin sağlıklı bir şekilde anlatılarak toplumun aydınlatılması dine olduğu kadar o dinin farklı mezhep ve meşreplerine mensup bireylerine de fayda sağlayacaktır. Zira tüm insanlığın tarihi tecrübesi bize göstermiştir ki sağlıklı bir şekilde anlaşılmayan dinler toplumsal birlikteliğin teminatı oldukları kadar tüm yıkım ve tahribatların da sebebi olabilmektedir. İslam dininin alt kimlikleri olan Hanefilik, Şafiilik, Malikilik, Hanbelilik, Zeydilik, Caferilik, İbâdilik vb. günümüzde yaşayan ve mensupları bulunan mezheplerin ortaya çıkışları ve tarihsel süreçleri İlahiyat Fakültelerinde İslam Mezhepleri Tarihi anabilim dalında ayrıntılı bir şekilde incelenmekte ve hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Doğrusunu söylemek gerekirse son yıllarda bölgemizde mezhep temelli yaşanan krizler İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalını ön plana çıkardığı gibi ne kadar önemli bir bilim dalı olduğunu da bir kere daha herkese göstermiştir.
İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalını ön plana çıkardığıSelefilik kitabı, 05-06 Eylül 2015 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı’nın ev sahipliğinde Konya’da gerçekleştirilen “İslam Mezhepleri Tarihi VI. Ulusal Koordinasyon Toplantısı ve Selefilik Çalıştayı”nda sunulan bildirilerin kitaplaştırılmasından ibarettir. 


Book Name : Selefilik
ISBN : 978-605-4988-02-0
Author : Doğan KAPLAN
Number of Prints : 2
Paper : Kuşe
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 24 x 20
Number of Pages : 184
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

MUTUN VADİHA 2
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Medya Tartışmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Selefilik
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
The Rise Of Populism
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kurumlarda Değerler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Mevlana ve İslam
Yöresel Çorba Tarifleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dijitalleşme ve Yönetim
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Medıcal and Aromatıc Plants
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Eğitim Araştırmaları-2023
ANLATIMLI ARAPÇA
Hile ve İç Denetim
Dondurma ve Sorbe
Eşrefoğulları Kitabı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Sosyal Yaşam ve Kadın
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Şehir ve Âlimleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eğitim Araştırmaları 2022
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
SARF BİLGİSİ
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Karamanoğulları Beyliği
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Ramazanoğulları Beyliği
Uygulamalı Hayvan Islahı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Kamus-ı Teşrih
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Ceride-i Rüsûmiye
ANLATIMLI BELAGAT
Konya Mutfak Kültürü
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
MUTUN VADİHA 1
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Konya Turizm Rehberi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sâhib Ata Araştırmaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İstihbarat Araştırmaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Kürt Tarihi
HIVAR VADİH
İslamofobi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Armağan Kültürü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Eğitimde Dijitalleşme