Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)

Ercan OKTAY, Beyhan BELLER DİKMEN

BUY

Dünyayı hızlı bir şekilde değiştiren internet ile dijitalleşme kavramı hayatımıza girmiş ve bu sayede bilgi kaynaklarının dijital ortamda kullanımı sağlanmıştır. Bu durum, insanların yanı sıra hem işletmelerin hem de kamu kurumlarının değer üretme sürecinde internet, bilgisayar gibi dijital teknolojileri kullanmasını gerektirmektedir. Bu teknolojilerin kullanılması insanların yaşam kalitesi ve iş hayatındaki yeri gibi birçok alanı etkilemektedir. Bu teknolojiler sayesinde işletme ya da kamu kurumlarında elde edilen analog verilerin dijitale dönüştürülerek kapsamlı bir dönüşüm süreci olarak ifade edilen dijital dönüşüm kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Dijital dönüşüm ile sadece dijital teknolojilerin kullanımı artmamış, işletme ve kamu yönetimindeki iş süreçleri, örgüt yapıları ve iş stratejileri dijital odaklı hale gelmiştir.

Bu kitap Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin de paydaş olduğu I. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi Kongresi’nde (ICDBME2021) online olarak sunulan bildirilerin genişletilerek kitap bölümü haline getirildiği ve bölümlerin hakem değerlendirme sürecinden geçirilerek oluşturulduğu bir eserdir. Onüç bölümden oluşan bu kitap, dijital dönüşüme hem kuramsal hem de uygulama açısından ışık tutmaktadır. Bölüm yazarları, dijital dönüşüm bağlamında oluşturdukları çalışmalarla tüketicilere, işletmelere ve kamu yönetimine katkı sağlamayı amaçlamışlardır.


Book Name : Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ISBN : 978-625-7517-92-8
Author : Ercan OKTAY, Beyhan BELLER DİKMEN
Number of Prints : 1
Paper : Kitap Kağıdı
Cover : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 402
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
SARF BİLGİSİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Ceride-i Rüsûmiye
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Medya Tartışmaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Kurumlarda Değerler
Eşrefoğulları Kitabı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kürt Tarihi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Uygulamalı Hayvan Islahı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Eğitim Araştırmaları 2022
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dijitalleşme ve Yönetim
Hegemonya Karşı Hegemonya
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
ANLATIMLI BELAGAT
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Eğitim Araştırmaları-2023
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Medıcal and Aromatıc Plants
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
MUTUN VADİHA 1
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
HIVAR VADİH
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ANLATIMLI ARAPÇA
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dondurma ve Sorbe
Yöresel Çorba Tarifleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
The Rise Of Populism
Selefilik
Kamus-ı Teşrih
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Konya Turizm Rehberi
Şehir ve Âlimleri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hile ve İç Denetim
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İslamofobi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Karamanoğulları Beyliği
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Armağan Kültürü
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
MUTUN VADİHA 2
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Eğitimde Dijitalleşme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Ramazanoğulları Beyliği
Konya Mutfak Kültürü
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Mevlana ve İslam
İstihbarat Araştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN