Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği

Mehmet ŞEKER, Ahmet YARAMIŞ, Yakup KAYA, Selim KAYA, Mustafa AKKUŞ, Cem UNCU

BUY

2010’dan itibaren Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumları her yıl belirli bir beyliğe ayrılarak düzenlenmektedir. 2012 yılında Menteşoğulları Beyliği ile ilgili sempozyum düzenlenirken, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortak girişimiyle Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri sempozyumlarının da düzenlenmesinin yerinde olacağına karar verilmişti. Bu minval üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde ve paydaşlığında ilki 11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında Beyşehir’de düzenlenen ‘Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-I Eşrefoğulları’ konulu sempozyumun ikincisi, Karaman’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde 23-25 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Anadolu’nun Türkleşmesinde, İslamlaşmasında ve kadim medeniyet ağacının günümüze intikal etmesinde şüphesiz güçlü bir yere sahip olan Beylikler devrinin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, dini, sanatsal vb. unsurlarının bilgi envanterini ortaya çıkarmayı ve bu zengin mirası gelecek nesillere aktarmayı amaç edinen bu sempozyum projesinin üçüncüsü, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde Ramazanoğulları Beyliği’ne ayrılmıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortaklığında düzenlenen sempozyum, yaklaşık bir yıllık çalışmanın neticesinde gerçekleştirilmiştir. Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri içersinde özellikle Çukurova’nın bir Türk-İslam diyarı olmasına sağladığı katkıyla ve Osmanlı Devleti ile gösterdiği uyumla dikkatlerin üzerine yoğunlaştığı bir beylik olan Ramazanoğulları Beyliği, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde çok kıymetli bilim insanlarının katkısıyla derinlemesine incelenmişti. 24-26 Kasım 2017 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi evsahipliğinde yapılan Sahipataoğulları ve Turgutoğulları Beylikleri Sempozyumu'nda bu beylikler ele alınmıştır.

 


Book Name : Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ISBN : 978-605-4988-38-9
Author : Mehmet ŞEKER, Ahmet YARAMIŞ, Yakup KAYA, Selim KAYA, Mustafa AKKUŞ, Cem UNCU
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : Ivory
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Number of Pages : 712
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Karamanoğulları Beyliği
Ceride-i Rüsûmiye
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kürt Tarihi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Konya Turizm Rehberi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Medıcal and Aromatıc Plants
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
HIVAR VADİH
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Medya Tartışmaları
ANLATIMLI BELAGAT
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Mevlana ve İslam
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Ramazanoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Şehir ve Âlimleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
MUTUN VADİHA 1
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yöresel Çorba Tarifleri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
The Rise Of Populism
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Selefilik
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Sâhib Ata Araştırmaları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İstihbarat Araştırmaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Eğitim Araştırmaları 2022
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Armağan Kültürü
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitimde Dijitalleşme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Hile ve İç Denetim
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
MUTUN VADİHA 2
Kurumlarda Değerler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme ve Yönetim
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
SARF BİLGİSİ
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kamus-ı Teşrih
Eşrefoğulları Kitabı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ANLATIMLI ARAPÇA
Dondurma ve Sorbe
Eğitim Araştırmaları-2023
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İslamofobi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Konya Mutfak Kültürü
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım