Yöresel Çorba Tarifleri

Ümit SORMAZ, Mustafa YILMAZ

BUY

Yöresel ürünler ve lezzetlere dönüşün popüler olduğu günümüz mutfak trendinde kitle iletişim araçları ve internet kullanıcılarının yöresel yemekleri çeşitlendirmek veya geliştirmek amacıyla özünü bozması veya yemeklere kendi yorumlarını katmak istemeleri nedeniyle reçetelere müdahele ederek değiştirmeleri, yöresel yemeklerin sahip olduğu yöreye ait özellikleri ile yeniden revize edilmesini gerektirmektedir. bu araştırma, Türk mutfağında önemli bir yer tutan yöresel çorbaların standartlaştırılarak gerçek tariflerin korunması ve yaygınlarştırılması amacıyla yürütülmüş 81  ilimizden 81 yöresel çorba tarfilerinin yer aldığı bir çalışmadır.


Book Name : Yöresel Çorba Tarifleri
ISBN : 978-605-4988-34-1
Author : Ümit SORMAZ, Mustafa YILMAZ
Number of Prints : 1. Baskı
Paper : Kuşe
Cover : Sıvama Kapak
Dimensions : 20x15
Number of Pages : 178
Volume Count : 1

PUBLICATIONS

İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kurumlarda Değerler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Kamus-ı Teşrih
MUTUN VADİHA 1
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Konya Turizm Rehberi
Dondurma ve Sorbe
The Rise Of Populism
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Eşrefoğulları Kitabı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
MUTUN VADİHA 2
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İslamofobi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Medıcal and Aromatıc Plants
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Selefilik
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
SARF BİLGİSİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
Medya Tartışmaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Eğitim Araştırmaları 2022
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Kürt Tarihi
Şehir ve Âlimleri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Uygulamalı Hayvan Islahı
HIVAR VADİH
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Ceride-i Rüsûmiye
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İstihbarat Araştırmaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
ANLATIMLI BELAGAT
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dijitalleşme ve Yönetim
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Ramazanoğulları Beyliği
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Mevlana ve İslam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sâhib Ata Araştırmaları
Yöresel Çorba Tarifleri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Armağan Kültürü
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Eğitim Araştırmaları-2023
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hile ve İç Denetim
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Konya Mutfak Kültürü
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Eğitimde Dijitalleşme
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm