SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)

Dr. Fatma Şeyma BOYDAK

CİLD SANATI, Türk İslâm kitap sanatları içerisinde gerek bezemeleri gerekse muhafaza göreviyle hem işlevsel hem de tezyînî özelliğe sahip bir sanattır. İlk Türk cildinin tespit edildiği Uygurlar döneminden bu yana cild sanatımız; Gazneliler, Büyük Selçuklularla gelişme göstermiş ve Anadolu coğrafyasında zirve noktasına ulaşmıştır. XI. yüzyıl sonlarından itibaren Anadolu'ya hâkim olan Selçuklular, burada XII. ve XIII. yüzyıllarda sanat değeri yüksek cildler üreterek Türk İslâm cild sanatı içerisinde önemli bir yere sahip olmuşlardır. Cild sanatındaki teknik ve tezyînî gelişmeler Anadolu Beylikleri döneminde de sürmüştür. Gerek Selçuklu gerekse Beylikler devri mücellidlerince üretilen cildler bu ilerlemeyi kanıtlar niteliktedir. Onlar tarafından üretilen geçme, geometrik, rûmî ve bitkisel tezyînâtlı cildler dönemin cild üslûbunu oluşturmuştur. 
Çalışmada Selçuklu ve Beylikler dönemi cild üslûbu detaylı bir şekilde ele alınmış, Kastamonu ve yöresinde üretilmiş olması muhtemel Beylikler devri cildlerinin teknik ve tezyînî özellikleri belirlenmiş ve bu cildlerin Selçuklu cild üslûbuna benzer veya ondan farklı yönleri tespit edilmeye çalışılmıştır. İncelenen örneklerden ulaşılan sonuçlar gösteriyor ki Anadolu coğrafyasındaki Selçuklu ve Beylikler devri mücellidlerinin sanat üslûbu birbirine benzemektedir. Selçukluların Orta Asya ve İran coğrafyasından Anadolu'ya getirip burada geliştirdikleri cild üslûbları, devamında gelen Beylikler devri sanatkârlarına ışık tutmuştur. Anadolu'da Selçuklular tarafından üretilen cildler, XIV. ve XV. yüzyıllarda tüm Anadolu Beyliklerinin cildlerine tesir etmiştir. Candaroğulları da bu tesirde kalan beyliklerden birisi olmuştur. Beyliğin hâkimiyet bölgesi olan Kastamonu'daki çeşitli medrese ve dergâhlara vakfedilen eserlerin cildlerinden anlaşıldığı kadarıyla, Candaroğulları hem Selçuklu üslûbunda cildler üretmiş hem de özgün bir cild üslûbu ortaya koymaya çalışmıştır. 


Nom du livre : SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
ISBN : 978-625-6960-59-6
Auteur : Dr. Fatma Şeyma BOYDAK
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kuşe
Couvercle : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 684
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Eğitimde Dijitalleşme
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Kurumlarda Değerler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
HIVAR VADİH
The Rise Of Populism
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Konya Turizm Rehberi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Medıcal and Aromatıc Plants
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Selefilik
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İstihbarat Araştırmaları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Konya Mutfak Kültürü
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Armağan Kültürü
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Hile ve İç Denetim
Medya Tartışmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Mevlana ve İslam
ANLATIMLI BELAGAT
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Kamus-ı Teşrih
ANLATIMLI ARAPÇA
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yöresel Çorba Tarifleri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Şehir ve Âlimleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Sâhib Ata Araştırmaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İslamofobi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kürt Tarihi
Uygulamalı Hayvan Islahı
MUTUN VADİHA 1
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
SARF BİLGİSİ
Eğitim Araştırmaları-2023
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Karamanoğulları Beyliği
Ceride-i Rüsûmiye
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dijitalleşme ve Yönetim
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dondurma ve Sorbe
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Eğitim Araştırmaları 2022
Eşrefoğulları Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
MUTUN VADİHA 2
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları