SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)

Dr. Fatma Şeyma BOYDAK

CİLD SANATI, Türk İslâm kitap sanatları içerisinde gerek bezemeleri gerekse muhafaza göreviyle hem işlevsel hem de tezyînî özelliğe sahip bir sanattır. İlk Türk cildinin tespit edildiği Uygurlar döneminden bu yana cild sanatımız; Gazneliler, Büyük Selçuklularla gelişme göstermiş ve Anadolu coğrafyasında zirve noktasına ulaşmıştır. XI. yüzyıl sonlarından itibaren Anadolu'ya hâkim olan Selçuklular, burada XII. ve XIII. yüzyıllarda sanat değeri yüksek cildler üreterek Türk İslâm cild sanatı içerisinde önemli bir yere sahip olmuşlardır. Cild sanatındaki teknik ve tezyînî gelişmeler Anadolu Beylikleri döneminde de sürmüştür. Gerek Selçuklu gerekse Beylikler devri mücellidlerince üretilen cildler bu ilerlemeyi kanıtlar niteliktedir. Onlar tarafından üretilen geçme, geometrik, rûmî ve bitkisel tezyînâtlı cildler dönemin cild üslûbunu oluşturmuştur. 
Çalışmada Selçuklu ve Beylikler dönemi cild üslûbu detaylı bir şekilde ele alınmış, Kastamonu ve yöresinde üretilmiş olması muhtemel Beylikler devri cildlerinin teknik ve tezyînî özellikleri belirlenmiş ve bu cildlerin Selçuklu cild üslûbuna benzer veya ondan farklı yönleri tespit edilmeye çalışılmıştır. İncelenen örneklerden ulaşılan sonuçlar gösteriyor ki Anadolu coğrafyasındaki Selçuklu ve Beylikler devri mücellidlerinin sanat üslûbu birbirine benzemektedir. Selçukluların Orta Asya ve İran coğrafyasından Anadolu'ya getirip burada geliştirdikleri cild üslûbları, devamında gelen Beylikler devri sanatkârlarına ışık tutmuştur. Anadolu'da Selçuklular tarafından üretilen cildler, XIV. ve XV. yüzyıllarda tüm Anadolu Beyliklerinin cildlerine tesir etmiştir. Candaroğulları da bu tesirde kalan beyliklerden birisi olmuştur. Beyliğin hâkimiyet bölgesi olan Kastamonu'daki çeşitli medrese ve dergâhlara vakfedilen eserlerin cildlerinden anlaşıldığı kadarıyla, Candaroğulları hem Selçuklu üslûbunda cildler üretmiş hem de özgün bir cild üslûbu ortaya koymaya çalışmıştır. 


Kitap Adı : SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
ISBN : 978-625-6960-59-6
Yazar : Dr. Fatma Şeyma BOYDAK
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kuşe
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 684
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Eğitim Araştırmaları-2023
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
SARF BİLGİSİ
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Armağan Kültürü
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
HIVAR VADİH
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
The Rise Of Populism
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Eşrefoğulları Kitabı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dijitalleşme ve Yönetim
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Kamus-ı Teşrih
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Konya Mutfak Kültürü
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Medıcal and Aromatıc Plants
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İstihbarat Araştırmaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Selefilik
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
MUTUN VADİHA 1
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dondurma ve Sorbe
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Hile ve İç Denetim
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Sosyal Yaşam ve Kadın
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Ramazanoğulları Beyliği
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ANLATIMLI ARAPÇA
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Mevlana ve İslam
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Karamanoğulları Beyliği
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Kurumlarda Değerler
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Eğitim Araştırmaları 2022
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Ceride-i Rüsûmiye
ANLATIMLI BELAGAT
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Eğitimde Dijitalleşme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kürt Tarihi
İslamofobi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yöresel Çorba Tarifleri
Hegemonya Karşı Hegemonya
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Şehir ve Âlimleri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Medya Tartışmaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sâhib Ata Araştırmaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Konya Turizm Rehberi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
MUTUN VADİHA 2