Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku

Prof. Dr. Nuran KOYUNCU, Doç. Dr. Abdülkadir YILDIZ

Birey, kendi yaşamında ve diğer bireylerle ilişkisinde huzur, sükûn ve mutluluk arayışı içindedir. Fakat bu arayış, aynı zamanda çatışmaları ortaya çıkarabilir. Bireyin çatışmaya girmemesi veya girdiği çatışmanın çözümü ise toplumsal hayatı düzenleyen diğer kuralların yanında ve fevkinde, hukuk vasıtasıyladır. Bu sebeple hukukun öngördüğü çözümler, hukukun hak olarak belirledikleri veya adalet tanımı, insanlığın öteden beri arayışında olduğu kavram ve kurumlardır. Hukuk, var olan düzeni koruyarak ve çıkan uyuşmazlıkların giderimini öngörerek bireyin azami ölçüde mutluluğa bir başkasının hukukunu çiğnemeden ulaşmasını sağlar. Öte yandan bu durum doğal olarak hukukun sürekli olarak bireyin zihninde canlı kalmasını ve hukuki meselelerin tartışılmasını sağlar. 
Toplumsal, siyasi, ekonomik hayattaki değişimlerin hukuki sonuçlarının yanında; hukuki değişikliklerin toplumsal, siyasi ve ekonomik sonuçları olabilmektedir. Bu döngünün ötesinde, insana özgü bir davranış olarak hak ve adalet arayışı kendi başına bir idealizmi içerir. Ayrıca bu arayış, bir düzen kurma iddiasını ve çabasını da taşır. En ideal olana ulaşmaya yönelik bu çaba, modern devlette hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerinin benimsenmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Esasında bu durum şekli (kanunilik) ve maddi (içerik) yönleriyle adaletin ortaya çıkmasıdır. Zaten şekli anlamda veya maddi anlamda hukukun olmadığı durumlarda bireyin mutluluğa ulaşması mümkün değildir: Birincisi anarşizmi, ikincisi ise despotizmi doğurur. 
Bu çalışmada kamu hukukunun temel alanlarıyla ilgili güncel konular tartışılmaktadır. Böylelikle adalet arayışına ve adalet idesinin üretimine bir katkı sunulmak amaçlanmaktadır. Alanında değerli yazarların temel konuları farklı perspektiflerden ele aldıkları bu çalışmanın, kamu hukukunun bu kitaptaki başlıklarına ilgi duyan uzmanlara, araştırmacılara ve öğrencilere faydalı olması dileğiyle…


Kitap Adı : Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
ISBN : 978-625-8080-72-8
Yazar : Prof. Dr. Nuran KOYUNCU, Doç. Dr. Abdülkadir YILDIZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 304
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Konya Turizm Rehberi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları-2023
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Medya Tartışmaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İstihbarat Araştırmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Kamus-ı Teşrih
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Konya Mutfak Kültürü
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Ramazanoğulları Beyliği
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Kürt Tarihi
Eğitim Araştırmaları 2022
Eşrefoğulları Kitabı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Selefilik
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
Dondurma ve Sorbe
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
SARF BİLGİSİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yöresel Çorba Tarifleri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
The Rise Of Populism
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kurumlarda Değerler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
MUTUN VADİHA 1
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İslamofobi
ANLATIMLI BELAGAT
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Şehir ve Âlimleri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijitalleşme ve Yönetim
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Armağan Kültürü
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ANLATIMLI ARAPÇA
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
MUTUN VADİHA 2
HIVAR VADİH
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Mevlana ve İslam
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Hile ve İç Denetim
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Ceride-i Rüsûmiye
Medıcal and Aromatıc Plants
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Eğitimde Dijitalleşme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi