Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku

Prof. Dr. Nuran KOYUNCU, Doç. Dr. Abdülkadir YILDIZ

Birey, kendi yaşamında ve diğer bireylerle ilişkisinde huzur, sükûn ve mutluluk arayışı içindedir. Fakat bu arayış, aynı zamanda çatışmaları ortaya çıkarabilir. Bireyin çatışmaya girmemesi veya girdiği çatışmanın çözümü ise toplumsal hayatı düzenleyen diğer kuralların yanında ve fevkinde, hukuk vasıtasıyladır. Bu sebeple hukukun öngördüğü çözümler, hukukun hak olarak belirledikleri veya adalet tanımı, insanlığın öteden beri arayışında olduğu kavram ve kurumlardır. Hukuk, var olan düzeni koruyarak ve çıkan uyuşmazlıkların giderimini öngörerek bireyin azami ölçüde mutluluğa bir başkasının hukukunu çiğnemeden ulaşmasını sağlar. Öte yandan bu durum doğal olarak hukukun sürekli olarak bireyin zihninde canlı kalmasını ve hukuki meselelerin tartışılmasını sağlar. 
Toplumsal, siyasi, ekonomik hayattaki değişimlerin hukuki sonuçlarının yanında; hukuki değişikliklerin toplumsal, siyasi ve ekonomik sonuçları olabilmektedir. Bu döngünün ötesinde, insana özgü bir davranış olarak hak ve adalet arayışı kendi başına bir idealizmi içerir. Ayrıca bu arayış, bir düzen kurma iddiasını ve çabasını da taşır. En ideal olana ulaşmaya yönelik bu çaba, modern devlette hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerinin benimsenmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Esasında bu durum şekli (kanunilik) ve maddi (içerik) yönleriyle adaletin ortaya çıkmasıdır. Zaten şekli anlamda veya maddi anlamda hukukun olmadığı durumlarda bireyin mutluluğa ulaşması mümkün değildir: Birincisi anarşizmi, ikincisi ise despotizmi doğurur. 
Bu çalışmada kamu hukukunun temel alanlarıyla ilgili güncel konular tartışılmaktadır. Böylelikle adalet arayışına ve adalet idesinin üretimine bir katkı sunulmak amaçlanmaktadır. Alanında değerli yazarların temel konuları farklı perspektiflerden ele aldıkları bu çalışmanın, kamu hukukunun bu kitaptaki başlıklarına ilgi duyan uzmanlara, araştırmacılara ve öğrencilere faydalı olması dileğiyle…


Kitap Adı : Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
ISBN : 978-625-8080-72-8
Yazar : Prof. Dr. Nuran KOYUNCU, Doç. Dr. Abdülkadir YILDIZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 304
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Eşrefoğulları Kitabı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Yöresel Çorba Tarifleri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
HIVAR VADİH
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
ANLATIMLI ARAPÇA
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Medya Tartışmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
The Rise Of Populism
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
ANLATIMLI BELAGAT
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sâhib Ata Araştırmaları
MUTUN VADİHA 2
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
MUTUN VADİHA 1
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dijitalleşme ve Yönetim
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Şehir ve Âlimleri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
SARF BİLGİSİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Ramazanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
İstihbarat Araştırmaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Konya Mutfak Kültürü
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Kamus-ı Teşrih
Dondurma ve Sorbe
Karamanoğulları Beyliği
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selefilik
Kurumlarda Değerler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Uygulamalı Hayvan Islahı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İslamofobi
Armağan Kültürü
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Ceride-i Rüsûmiye
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Kürt Tarihi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Mevlana ve İslam
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Medıcal and Aromatıc Plants
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Eğitimde Dijitalleşme
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eğitim Araştırmaları 2022
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Konya Turizm Rehberi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları