Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku

Prof. Dr. Nuran KOYUNCU, Doç. Dr. Abdülkadir YILDIZ

Birey, kendi yaşamında ve diğer bireylerle ilişkisinde huzur, sükûn ve mutluluk arayışı içindedir. Fakat bu arayış, aynı zamanda çatışmaları ortaya çıkarabilir. Bireyin çatışmaya girmemesi veya girdiği çatışmanın çözümü ise toplumsal hayatı düzenleyen diğer kuralların yanında ve fevkinde, hukuk vasıtasıyladır. Bu sebeple hukukun öngördüğü çözümler, hukukun hak olarak belirledikleri veya adalet tanımı, insanlığın öteden beri arayışında olduğu kavram ve kurumlardır. Hukuk, var olan düzeni koruyarak ve çıkan uyuşmazlıkların giderimini öngörerek bireyin azami ölçüde mutluluğa bir başkasının hukukunu çiğnemeden ulaşmasını sağlar. Öte yandan bu durum doğal olarak hukukun sürekli olarak bireyin zihninde canlı kalmasını ve hukuki meselelerin tartışılmasını sağlar. 
Toplumsal, siyasi, ekonomik hayattaki değişimlerin hukuki sonuçlarının yanında; hukuki değişikliklerin toplumsal, siyasi ve ekonomik sonuçları olabilmektedir. Bu döngünün ötesinde, insana özgü bir davranış olarak hak ve adalet arayışı kendi başına bir idealizmi içerir. Ayrıca bu arayış, bir düzen kurma iddiasını ve çabasını da taşır. En ideal olana ulaşmaya yönelik bu çaba, modern devlette hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerinin benimsenmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Esasında bu durum şekli (kanunilik) ve maddi (içerik) yönleriyle adaletin ortaya çıkmasıdır. Zaten şekli anlamda veya maddi anlamda hukukun olmadığı durumlarda bireyin mutluluğa ulaşması mümkün değildir: Birincisi anarşizmi, ikincisi ise despotizmi doğurur. 
Bu çalışmada kamu hukukunun temel alanlarıyla ilgili güncel konular tartışılmaktadır. Böylelikle adalet arayışına ve adalet idesinin üretimine bir katkı sunulmak amaçlanmaktadır. Alanında değerli yazarların temel konuları farklı perspektiflerden ele aldıkları bu çalışmanın, kamu hukukunun bu kitaptaki başlıklarına ilgi duyan uzmanlara, araştırmacılara ve öğrencilere faydalı olması dileğiyle…


Nom du livre : Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
ISBN : 978-625-8080-72-8
Auteur : Prof. Dr. Nuran KOYUNCU, Doç. Dr. Abdülkadir YILDIZ
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 304
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Hile ve İç Denetim
Eğitimde Dijitalleşme
MUTUN VADİHA 2
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 1
Eğitim Araştırmaları-2023
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Medya Tartışmaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Ceride-i Rüsûmiye
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Mevlana ve İslam
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Konya Turizm Rehberi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Sosyal Yaşam ve Kadın
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hegemonya Karşı Hegemonya
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Eğitim Araştırmaları 2022
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İstihbarat Araştırmaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Medıcal and Aromatıc Plants
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Kürt Tarihi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Eşrefoğulları Kitabı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Karamanoğulları Beyliği
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yöresel Çorba Tarifleri
Konya Mutfak Kültürü
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Ramazanoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selefilik
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
HIVAR VADİH
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Sâhib Ata Araştırmaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Uygulamalı Hayvan Islahı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dondurma ve Sorbe
ANLATIMLI BELAGAT
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
SARF BİLGİSİ
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kamus-ı Teşrih
Armağan Kültürü
Dijitalleşme ve Yönetim
İslamofobi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kurumlarda Değerler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Şehir ve Âlimleri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
The Rise Of Populism
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar