İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar

Prof. Dr. Birol MERCAN, Prof. Dr. Ahmet ŞAHBAZ, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÖMLEKSİZ

İpek Yolu yalnızca ticarete konu olan malların değil, aynı zamanda kültür, sanat ve felsefenin de seyahat ettiği bir yoldur. Bu yol sayesinde doğu ve batı arasında kurulan köprüler fikirler ve bilginin yayılımı ile matbaa gibi radikal gelişmeleri ortaya çıkarırken, refaha ve daha yüksek yaşam standartlarına kapı aralamıştır. Tarihsel süreçte, fikirler ve bilginin üretim yeri değiştikçe önde gelen ticaret yolları da zamanla önemini yitirmiştir. Özellikle sanayi devrimi ile birlikte katma değeri yüksek ekonomik çıktılara kaynaklık eden coğrafya adres değiştirirken, batı dünyanın geri kalanına kıyasla bu çıktılara ilişkin ticaretin önemli bir kısmına ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Bununla birlikte, son dönemde artan küreselleşme ve bilgi-iletişim teknolojilerindeki ilerlemelere dayalı olarak uluslararası ticaretin dünyanın geri kalanına yönelik çeşitli fırsatlar ortaya çıkardığı görülmektedir. Özellikle 1990'lı yıllardan sonra Tek Kutuplu dünyanın oluşması ile birlikte doğu kapılarını bir yandan yabancı sermayeye açarken, diğer yandan dünya ticaretine entegre olabilmek amacıyla uluslararası ticari normlara uyum sağlamaya başlamıştır. Bugün gelinen noktada, doğu ekonomilerinin birçoğu ucuz işgücüne dayalı maliyet avantajlarının yanı sıra artan sayıdaki dinamik sektörleri ile ekonomik gelişmişlik bakımından batıyla yarış içerisindedir. Bu kapsamda, Çin'in son dönemde gündeme getirdiği “Bir Yol Bir Kuşak” ya da “Kuşak ve Yol” Projesi, Tarihi İpek Yolu'nun yeniden diriltilerek, karayolu, demiryolu ve denizyolu ve doğu ekonomilerini birbirine bağlamayı hedefleyen dev bir projedir. Proje, toplamda 65 ülke, yaklaşık 4,4 milyarlık nüfus ve küresel gelirin %40'ına yakınını kapsaması bakımından da hayati bir öneme sahiptir. Özellikle finansal krizler ve pandeminin gölgesindeki küresel ekonomide, “Bir Yol Bir Kuşak” Projesinin başta Türki Cumhuriyetler ve Türkiye olmak üzere bölgede bulunan gelişmekte olan ülkelerin kalkınma ve dünya ile bütünleşme çabalarına büyük katkı sağlama potansiyeline sahip olduğu görülmektedir.
Bu kitabın Yeni İpek Yolu ekseninde gerçekleştirilecek akademik çalışmalar ve politika belgelerine rehberlik etmesini ve bir nebze de konuya ilgi duyanlara farklı bir bakış açısı kazandırmasını ümit ediyoruz.


Nom du livre : İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
ISBN : 978-625-6960-14-5
Auteur : Prof. Dr. Birol MERCAN, Prof. Dr. Ahmet ŞAHBAZ, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÖMLEKSİZ
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 418
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

MUTUN VADİHA 1
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Sosyal Yaşam ve Kadın
Eğitim Araştırmaları 2022
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hile ve İç Denetim
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kürt Tarihi
Ceride-i Rüsûmiye
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Yöresel Çorba Tarifleri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Selefilik
Karamanoğulları Beyliği
Sâhib Ata Araştırmaları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Konya Turizm Rehberi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dondurma ve Sorbe
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Konya Mutfak Kültürü
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dijitalleşme ve Yönetim
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
HIVAR VADİH
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
SARF BİLGİSİ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Şehir ve Âlimleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Armağan Kültürü
Mevlana ve İslam
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Medıcal and Aromatıc Plants
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 2
İstihbarat Araştırmaları
Kamus-ı Teşrih
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İslamofobi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Ramazanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Eşrefoğulları Kitabı
ANLATIMLI BELAGAT
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
The Rise Of Populism
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ANLATIMLI ARAPÇA
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Eğitim Araştırmaları-2023
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Kurumlarda Değerler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Eğitimde Dijitalleşme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Medya Tartışmaları