İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar

Prof. Dr. Birol MERCAN, Prof. Dr. Ahmet ŞAHBAZ, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÖMLEKSİZ

İpek Yolu yalnızca ticarete konu olan malların değil, aynı zamanda kültür, sanat ve felsefenin de seyahat ettiği bir yoldur. Bu yol sayesinde doğu ve batı arasında kurulan köprüler fikirler ve bilginin yayılımı ile matbaa gibi radikal gelişmeleri ortaya çıkarırken, refaha ve daha yüksek yaşam standartlarına kapı aralamıştır. Tarihsel süreçte, fikirler ve bilginin üretim yeri değiştikçe önde gelen ticaret yolları da zamanla önemini yitirmiştir. Özellikle sanayi devrimi ile birlikte katma değeri yüksek ekonomik çıktılara kaynaklık eden coğrafya adres değiştirirken, batı dünyanın geri kalanına kıyasla bu çıktılara ilişkin ticaretin önemli bir kısmına ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Bununla birlikte, son dönemde artan küreselleşme ve bilgi-iletişim teknolojilerindeki ilerlemelere dayalı olarak uluslararası ticaretin dünyanın geri kalanına yönelik çeşitli fırsatlar ortaya çıkardığı görülmektedir. Özellikle 1990'lı yıllardan sonra Tek Kutuplu dünyanın oluşması ile birlikte doğu kapılarını bir yandan yabancı sermayeye açarken, diğer yandan dünya ticaretine entegre olabilmek amacıyla uluslararası ticari normlara uyum sağlamaya başlamıştır. Bugün gelinen noktada, doğu ekonomilerinin birçoğu ucuz işgücüne dayalı maliyet avantajlarının yanı sıra artan sayıdaki dinamik sektörleri ile ekonomik gelişmişlik bakımından batıyla yarış içerisindedir. Bu kapsamda, Çin'in son dönemde gündeme getirdiği “Bir Yol Bir Kuşak” ya da “Kuşak ve Yol” Projesi, Tarihi İpek Yolu'nun yeniden diriltilerek, karayolu, demiryolu ve denizyolu ve doğu ekonomilerini birbirine bağlamayı hedefleyen dev bir projedir. Proje, toplamda 65 ülke, yaklaşık 4,4 milyarlık nüfus ve küresel gelirin %40'ına yakınını kapsaması bakımından da hayati bir öneme sahiptir. Özellikle finansal krizler ve pandeminin gölgesindeki küresel ekonomide, “Bir Yol Bir Kuşak” Projesinin başta Türki Cumhuriyetler ve Türkiye olmak üzere bölgede bulunan gelişmekte olan ülkelerin kalkınma ve dünya ile bütünleşme çabalarına büyük katkı sağlama potansiyeline sahip olduğu görülmektedir.
Bu kitabın Yeni İpek Yolu ekseninde gerçekleştirilecek akademik çalışmalar ve politika belgelerine rehberlik etmesini ve bir nebze de konuya ilgi duyanlara farklı bir bakış açısı kazandırmasını ümit ediyoruz.


Kitap Adı : İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
ISBN : 978-625-6960-14-5
Yazar : Prof. Dr. Birol MERCAN, Prof. Dr. Ahmet ŞAHBAZ, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÖMLEKSİZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 418
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İslamofobi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Eşrefoğulları Kitabı
Eğitim Araştırmaları-2023
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
HIVAR VADİH
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Sâhib Ata Araştırmaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Ceride-i Rüsûmiye
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Konya Turizm Rehberi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Ramazanoğulları Beyliği
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İstihbarat Araştırmaları
Karamanoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Eğitimde Dijitalleşme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
ANLATIMLI ARAPÇA
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Şehir ve Âlimleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Hile ve İç Denetim
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Medıcal and Aromatıc Plants
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Eğitim Araştırmaları 2022
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
MUTUN VADİHA 2
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Armağan Kültürü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kurumlarda Değerler
Konya Mutfak Kültürü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
The Rise Of Populism
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Mevlana ve İslam
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
MUTUN VADİHA 1
Kamus-ı Teşrih
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Yöresel Çorba Tarifleri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Kürt Tarihi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijitalleşme ve Yönetim
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
ANLATIMLI BELAGAT
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
SARF BİLGİSİ
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Medya Tartışmaları
Selefilik
Dondurma ve Sorbe
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler