İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar

Prof. Dr. Birol MERCAN, Prof. Dr. Ahmet ŞAHBAZ, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÖMLEKSİZ

İpek Yolu yalnızca ticarete konu olan malların değil, aynı zamanda kültür, sanat ve felsefenin de seyahat ettiği bir yoldur. Bu yol sayesinde doğu ve batı arasında kurulan köprüler fikirler ve bilginin yayılımı ile matbaa gibi radikal gelişmeleri ortaya çıkarırken, refaha ve daha yüksek yaşam standartlarına kapı aralamıştır. Tarihsel süreçte, fikirler ve bilginin üretim yeri değiştikçe önde gelen ticaret yolları da zamanla önemini yitirmiştir. Özellikle sanayi devrimi ile birlikte katma değeri yüksek ekonomik çıktılara kaynaklık eden coğrafya adres değiştirirken, batı dünyanın geri kalanına kıyasla bu çıktılara ilişkin ticaretin önemli bir kısmına ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Bununla birlikte, son dönemde artan küreselleşme ve bilgi-iletişim teknolojilerindeki ilerlemelere dayalı olarak uluslararası ticaretin dünyanın geri kalanına yönelik çeşitli fırsatlar ortaya çıkardığı görülmektedir. Özellikle 1990'lı yıllardan sonra Tek Kutuplu dünyanın oluşması ile birlikte doğu kapılarını bir yandan yabancı sermayeye açarken, diğer yandan dünya ticaretine entegre olabilmek amacıyla uluslararası ticari normlara uyum sağlamaya başlamıştır. Bugün gelinen noktada, doğu ekonomilerinin birçoğu ucuz işgücüne dayalı maliyet avantajlarının yanı sıra artan sayıdaki dinamik sektörleri ile ekonomik gelişmişlik bakımından batıyla yarış içerisindedir. Bu kapsamda, Çin'in son dönemde gündeme getirdiği “Bir Yol Bir Kuşak” ya da “Kuşak ve Yol” Projesi, Tarihi İpek Yolu'nun yeniden diriltilerek, karayolu, demiryolu ve denizyolu ve doğu ekonomilerini birbirine bağlamayı hedefleyen dev bir projedir. Proje, toplamda 65 ülke, yaklaşık 4,4 milyarlık nüfus ve küresel gelirin %40'ına yakınını kapsaması bakımından da hayati bir öneme sahiptir. Özellikle finansal krizler ve pandeminin gölgesindeki küresel ekonomide, “Bir Yol Bir Kuşak” Projesinin başta Türki Cumhuriyetler ve Türkiye olmak üzere bölgede bulunan gelişmekte olan ülkelerin kalkınma ve dünya ile bütünleşme çabalarına büyük katkı sağlama potansiyeline sahip olduğu görülmektedir.
Bu kitabın Yeni İpek Yolu ekseninde gerçekleştirilecek akademik çalışmalar ve politika belgelerine rehberlik etmesini ve bir nebze de konuya ilgi duyanlara farklı bir bakış açısı kazandırmasını ümit ediyoruz.


Kitap Adı : İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
ISBN : 978-625-6960-14-5
Yazar : Prof. Dr. Birol MERCAN, Prof. Dr. Ahmet ŞAHBAZ, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GÖMLEKSİZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 418
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Eğitimde Dijitalleşme
The Rise Of Populism
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
İslamofobi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sosyal Yaşam ve Kadın
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Uygulamalı Hayvan Islahı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
SARF BİLGİSİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yöresel Çorba Tarifleri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Konya Mutfak Kültürü
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Selefilik
Konya Turizm Rehberi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Şehir ve Âlimleri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dondurma ve Sorbe
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kurumlarda Değerler
Dijitalleşme ve Yönetim
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
MUTUN VADİHA 1
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Kamus-ı Teşrih
Karamanoğulları Beyliği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Eşrefoğulları Kitabı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İstihbarat Araştırmaları
Ceride-i Rüsûmiye
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Eğitim Araştırmaları 2022
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Sâhib Ata Araştırmaları
Kürt Tarihi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ANLATIMLI BELAGAT
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hegemonya Karşı Hegemonya
ANLATIMLI ARAPÇA
Mevlana ve İslam
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Medya Tartışmaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Ramazanoğulları Beyliği
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
HIVAR VADİH
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Armağan Kültürü
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
MUTUN VADİHA 2
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme