Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma

Ahmet ASLAN

    Alevilik tarihimizin önemli bir unsuru olduğu gibi günümüzün de dinî, kültürel ve siyasi boyutları ile öne çıkan toplumsal bir gerçekliğidir. Bu gerçeklik özellikle 2000'li yıllardan itibaren diaspora Alevileri üzerinden Avrupa toplumlarının gündemini meşgul etmeye başlamıştır. Türkiye'deki ve Avrupa'daki Alevi örgütlerinin çalışmaları, Alevilerin sorunlarının uluslararası bir boyutta tartışılmasına imkân tanımıştır. Yaşanan gelişmeler konunun gelecek dönemlerde de gündemde kalacağını göstermektedir. Elinizdeki çalışma bu genel ilginin sosyolojik bir yaklaşımla sınırlı bir alana yoğunlaştırılmasından doğmuştur. 
    Alevilerin Avrupa'ya göçleri, dinî ve kültürel kimliğin yeniden ele alınmasına; köken ülkeden taşınan kültürel bagajın yeni bir okumaya tabi tutulmasına sebep olmuştur. Bu yeni okuma “Anadolu Aleviliği” referansı taşımakla birlikte önemli ölçüde farklılaşma potansiyeline sahiptir. Günümüzde “Avrupa Aleviliği” kimliksel tanımlamasından, “diasporik Alevilik” olgusundan söz edilmektedir. Çalışmada söz konusu farklılaşma potansiyelinin göçmen Alevilerin birinci dereceden akrabalarınca  nasıl değerlendirildiği tespit edilmiştir. 
    Çalışmanın güçlü yanı konusu ile doğrudan ilişkili sosyal aktörlerle birebir görüşerek, onları gözlemleyerek teorik bilgileri test edip işlemesi; asırlardır Anadolu topraklarının sosyo-kültürel ve dinî bir meselesi olan Alevilik konusunun ülke sınırlarını aşarak ulusaşırı bir mesele hâline gelişinin çeşitli boyutlarına dikkat çekmesidir. 


Nom du livre : Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
ISBN : 978-625-8080-96-4
Auteur : Ahmet ASLAN
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 274
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
The Rise Of Populism
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Dondurma ve Sorbe
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Şehir ve Âlimleri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kürt Tarihi
Eşrefoğulları Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Medıcal and Aromatıc Plants
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Eğitim Araştırmaları-2023
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yöresel Çorba Tarifleri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Hegemonya Karşı Hegemonya
Medya Tartışmaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Sâhib Ata Araştırmaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Konya Turizm Rehberi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İslamofobi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
ANLATIMLI BELAGAT
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Eğitim Araştırmaları 2022
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
MUTUN VADİHA 1
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ANLATIMLI ARAPÇA
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İstihbarat Araştırmaları
Eğitimde Dijitalleşme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Armağan Kültürü
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
MUTUN VADİHA 2
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Kurumlarda Değerler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Ramazanoğulları Beyliği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
HIVAR VADİH
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Konya Mutfak Kültürü
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hile ve İç Denetim
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Ceride-i Rüsûmiye
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Mevlana ve İslam
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kamus-ı Teşrih
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
SARF BİLGİSİ
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Selefilik
Karamanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijitalleşme ve Yönetim
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları