Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma

Ahmet ASLAN

    Alevilik tarihimizin önemli bir unsuru olduğu gibi günümüzün de dinî, kültürel ve siyasi boyutları ile öne çıkan toplumsal bir gerçekliğidir. Bu gerçeklik özellikle 2000'li yıllardan itibaren diaspora Alevileri üzerinden Avrupa toplumlarının gündemini meşgul etmeye başlamıştır. Türkiye'deki ve Avrupa'daki Alevi örgütlerinin çalışmaları, Alevilerin sorunlarının uluslararası bir boyutta tartışılmasına imkân tanımıştır. Yaşanan gelişmeler konunun gelecek dönemlerde de gündemde kalacağını göstermektedir. Elinizdeki çalışma bu genel ilginin sosyolojik bir yaklaşımla sınırlı bir alana yoğunlaştırılmasından doğmuştur. 
    Alevilerin Avrupa'ya göçleri, dinî ve kültürel kimliğin yeniden ele alınmasına; köken ülkeden taşınan kültürel bagajın yeni bir okumaya tabi tutulmasına sebep olmuştur. Bu yeni okuma “Anadolu Aleviliği” referansı taşımakla birlikte önemli ölçüde farklılaşma potansiyeline sahiptir. Günümüzde “Avrupa Aleviliği” kimliksel tanımlamasından, “diasporik Alevilik” olgusundan söz edilmektedir. Çalışmada söz konusu farklılaşma potansiyelinin göçmen Alevilerin birinci dereceden akrabalarınca  nasıl değerlendirildiği tespit edilmiştir. 
    Çalışmanın güçlü yanı konusu ile doğrudan ilişkili sosyal aktörlerle birebir görüşerek, onları gözlemleyerek teorik bilgileri test edip işlemesi; asırlardır Anadolu topraklarının sosyo-kültürel ve dinî bir meselesi olan Alevilik konusunun ülke sınırlarını aşarak ulusaşırı bir mesele hâline gelişinin çeşitli boyutlarına dikkat çekmesidir. 


Kitap Adı : Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
ISBN : 978-625-8080-96-4
Yazar : Ahmet ASLAN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 274
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Karamanoğulları Beyliği
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
The Rise Of Populism
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Armağan Kültürü
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Hile ve İç Denetim
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Kürt Tarihi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Eşrefoğulları Kitabı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Mevlana ve İslam
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
SARF BİLGİSİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Eğitim Araştırmaları 2022
MUTUN VADİHA 2
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Sâhib Ata Araştırmaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dondurma ve Sorbe
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
İslamofobi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Konya Turizm Rehberi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Şehir ve Âlimleri
Ramazanoğulları Beyliği
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Konya Mutfak Kültürü
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İstihbarat Araştırmaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
HIVAR VADİH
Dijitalleşme ve Yönetim
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
MUTUN VADİHA 1
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Medıcal and Aromatıc Plants
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
ANLATIMLI ARAPÇA
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Eğitimde Dijitalleşme
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kamus-ı Teşrih
Hegemonya Karşı Hegemonya
Ceride-i Rüsûmiye
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Selefilik
Medya Tartışmaları
Eğitim Araştırmaları-2023
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yöresel Çorba Tarifleri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kurumlarda Değerler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı