Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar

Prof. Dr. Ali DERAN, Doç. Dr. Serkan ŞAHİN, Doç. Dr. M. Sami SÜYGÜN

    Küreselleşme ile birlikte birçok alanda olduğu gibi işletmecilik alanında de önemli dönüşümler ve ilerlemeler yaşanmıştır. Geçmişte işletmeler yönetim ve organizasyon, üretim, pazarlama, muhasebe ve finans faaliyetlerinin yürütülmesinde büyük oranda geleneksel araç ve yöntemlere başvururken, teknolojik ilerlemeler ile birlikte işletmelerin iş yapış şekilleri de önemli ölçüde değişim ve gelişim göstermiştir.  Teknolojik ilerlemeler bir yandan iş modellerinin daha etkin ve verimli olmasını sağlamakta iken, diğer yandan yeni rekabet alanları açmakta ve işletmelere yeni sorumluluklar yüklemektedir. Günümüzde işletmelerin rekabet ettikleri alanlarının başında dijitalleşme ve dijital dönüşüm gelmektedir. İşletmeler, iş süreçlerinin dijitalleşmesini sağlayarak daha düşük üretim ve fonlama maliyetleri ile daha fazla ürün veya hizmet satışı gerçekleştirmeyi amaçlamaktadırlar. Bu amacın sürdürülebilir olması da işletmeler açısından ayrı bir öneme sahiptir. Sürdürülebilir üretim, pazarlama, finans ve muhasebe kavramları işletmelerin gündeminde olan önemli kavramlar olmakla birlikte bu kavram sadece işletmelerin faaliyetleri veya yaşam evreleri ile sınırlı olmayıp, küresel açıdan çevresel unsurları dolayısı ile de geleceğimizi de yakından ilgilendirmektedir. 

    Bu kitapta, günümüzde işletmelerin gündemini oluşturan ve aynı zamanda rekabet alanları arasında yer alan Endüstri 4.0, finansal teknolojiler, akıllı süreç otomasyonları, temassız turizm, diyalojik iletişim, dijital gümrük uygulamaları, yeşil pazarlama ve robotik sistemler hakkında detaylı bilgi aktarılmıştır.  Bu kitapta yer alan çalışmalar sonucunda ulaşılan genel kanı, Endüstri 4.0, dijital teknolojiler, dijital uygulamalar, otomasyon ve robotik teknolojiler ile sürdürülebilirlik yaklaşımlarının işletmelerin faaliyetlerini önemli ölçüde farklılaştırabildiğidir. Bu kitapta ele alınan araştırma konularının sosyal bilimler ile ilgilenen tüm araştırmacılara ve politika geliştiricilere fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 


Kitap Adı : Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
ISBN : 978-625-6960-26-8
Yazar : Prof. Dr. Ali DERAN, Doç. Dr. Serkan ŞAHİN, Doç. Dr. M. Sami SÜYGÜN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 274
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Armağan Kültürü
MUTUN VADİHA 2
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kürt Tarihi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hegemonya Karşı Hegemonya
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kamus-ı Teşrih
Şehir ve Âlimleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Ramazanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları 2022
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijitalleşme ve Yönetim
Medya Tartışmaları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
HIVAR VADİH
Eğitimde Dijitalleşme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
SARF BİLGİSİ
Selefilik
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dondurma ve Sorbe
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ANLATIMLI ARAPÇA
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hile ve İç Denetim
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Yöresel Çorba Tarifleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İstihbarat Araştırmaları
İslamofobi
Ceride-i Rüsûmiye
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Medıcal and Aromatıc Plants
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Eşrefoğulları Kitabı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Mevlana ve İslam
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kurumlarda Değerler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Konya Mutfak Kültürü
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
MUTUN VADİHA 1
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Eğitim Araştırmaları-2023
Sosyal Yaşam ve Kadın
Konya Turizm Rehberi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sâhib Ata Araştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
The Rise Of Populism
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika