Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar

Prof. Dr. Ali DERAN, Doç. Dr. Serkan ŞAHİN, Doç. Dr. M. Sami SÜYGÜN

    Küreselleşme ile birlikte birçok alanda olduğu gibi işletmecilik alanında de önemli dönüşümler ve ilerlemeler yaşanmıştır. Geçmişte işletmeler yönetim ve organizasyon, üretim, pazarlama, muhasebe ve finans faaliyetlerinin yürütülmesinde büyük oranda geleneksel araç ve yöntemlere başvururken, teknolojik ilerlemeler ile birlikte işletmelerin iş yapış şekilleri de önemli ölçüde değişim ve gelişim göstermiştir.  Teknolojik ilerlemeler bir yandan iş modellerinin daha etkin ve verimli olmasını sağlamakta iken, diğer yandan yeni rekabet alanları açmakta ve işletmelere yeni sorumluluklar yüklemektedir. Günümüzde işletmelerin rekabet ettikleri alanlarının başında dijitalleşme ve dijital dönüşüm gelmektedir. İşletmeler, iş süreçlerinin dijitalleşmesini sağlayarak daha düşük üretim ve fonlama maliyetleri ile daha fazla ürün veya hizmet satışı gerçekleştirmeyi amaçlamaktadırlar. Bu amacın sürdürülebilir olması da işletmeler açısından ayrı bir öneme sahiptir. Sürdürülebilir üretim, pazarlama, finans ve muhasebe kavramları işletmelerin gündeminde olan önemli kavramlar olmakla birlikte bu kavram sadece işletmelerin faaliyetleri veya yaşam evreleri ile sınırlı olmayıp, küresel açıdan çevresel unsurları dolayısı ile de geleceğimizi de yakından ilgilendirmektedir. 

    Bu kitapta, günümüzde işletmelerin gündemini oluşturan ve aynı zamanda rekabet alanları arasında yer alan Endüstri 4.0, finansal teknolojiler, akıllı süreç otomasyonları, temassız turizm, diyalojik iletişim, dijital gümrük uygulamaları, yeşil pazarlama ve robotik sistemler hakkında detaylı bilgi aktarılmıştır.  Bu kitapta yer alan çalışmalar sonucunda ulaşılan genel kanı, Endüstri 4.0, dijital teknolojiler, dijital uygulamalar, otomasyon ve robotik teknolojiler ile sürdürülebilirlik yaklaşımlarının işletmelerin faaliyetlerini önemli ölçüde farklılaştırabildiğidir. Bu kitapta ele alınan araştırma konularının sosyal bilimler ile ilgilenen tüm araştırmacılara ve politika geliştiricilere fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 


Nom du livre : Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
ISBN : 978-625-6960-26-8
Auteur : Prof. Dr. Ali DERAN, Doç. Dr. Serkan ŞAHİN, Doç. Dr. M. Sami SÜYGÜN
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 274
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Mevlana ve İslam
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Medıcal and Aromatıc Plants
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Eğitimde Dijitalleşme
Ramazanoğulları Beyliği
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Kamus-ı Teşrih
İslamofobi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Kürt Tarihi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ANLATIMLI BELAGAT
Yöresel Çorba Tarifleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Şehir ve Âlimleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Medya Tartışmaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Eğitim Araştırmaları-2023
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
MUTUN VADİHA 1
Ceride-i Rüsûmiye
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ANLATIMLI ARAPÇA
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İstihbarat Araştırmaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Sâhib Ata Araştırmaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Konya Mutfak Kültürü
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
The Rise Of Populism
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hile ve İç Denetim
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selefilik
Kurumlarda Değerler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Konya Turizm Rehberi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
MUTUN VADİHA 2
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Karamanoğulları Beyliği
Armağan Kültürü
Eğitim Araştırmaları 2022
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dondurma ve Sorbe
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dijitalleşme ve Yönetim
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Hegemonya Karşı Hegemonya
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
SARF BİLGİSİ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
HIVAR VADİH
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Eşrefoğulları Kitabı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)