İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar

Doç. Dr. Fatih KAPLAN, Dr. Öğr. Üyesi Özlem İPEK

Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinin ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenen II. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi (ICDBME 2022) Kongresinde sunulan birbirinden değerli özet bildirilerin genişletilmiş metinlerinden oluşan bu kitap bir bütün olarak, iktisat ve finans alanında farklı ampirik konulara odaklanarak dijitalleşmeyi ele alan dokuz bölüm içermektedir. Kitapta yer alan bölümlerde dijitalleşme çok yönlü olarak ele alınarak tartışılmış ve dijitalleşmenin etkisine ilişkin önemli bulgular elde edilmiştir. Son yıllarda artan bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin iktisat ve finans konularında çeşitli uygulamalarını içeren bu kitap, dijital dönüşümün sosyal ve ekonomik etkilerini ele alması bakımından değerlidir. Bu bağlamda, bir bütün olarak bu kitabın hem sosyal bilimcilere hem de konuyla ilgilenen politika yapıcılara yararlı bilgiler sunması beklenmektedir.


Nom du livre : İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
ISBN : 978-625-6960-16-9
Auteur : Doç. Dr. Fatih KAPLAN, Dr. Öğr. Üyesi Özlem İPEK
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 172
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Ceride-i Rüsûmiye
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Mevlana ve İslam
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Eğitimde Dijitalleşme
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Ramazanoğulları Beyliği
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Konya Turizm Rehberi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Sâhib Ata Araştırmaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kürt Tarihi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
The Rise Of Populism
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijitalleşme ve Yönetim
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Şehir ve Âlimleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hile ve İç Denetim
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ANLATIMLI ARAPÇA
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
ANLATIMLI BELAGAT
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 1
MUTUN VADİHA 2
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dondurma ve Sorbe
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Konya Mutfak Kültürü
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Kurumlarda Değerler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kamus-ı Teşrih
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
HIVAR VADİH
Eğitim Araştırmaları-2023
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Armağan Kültürü
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Medıcal and Aromatıc Plants
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Eğitim Araştırmaları 2022
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yöresel Çorba Tarifleri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Medya Tartışmaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İstihbarat Araştırmaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Eşrefoğulları Kitabı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İslamofobi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Karamanoğulları Beyliği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
SARF BİLGİSİ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Selefilik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler