Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları

Prof. Dr. Aşır GENÇ

    Bu bilimsel kitap içeriği, üniversitelerimizin İstatistik, İşletme, İktisat, Ekonometri, Aktüerya, Biyoistatistik, Mühendislik alanları ile Zootekni, Matematik ve Bilgisayar mühendisliği alanlarında çalışan ve akademik çalışma yapan araştırmacıların yanı sıra istatistiksel modelleme çalışması yapanlara yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. 
    Doğrusal regresyon analizinin uygulamalarının olduğu bu çalışma, doğrusal regresyon analizinde ihtiyaç duyulan temel matematiksel bilgileri Giriş bölümünde, Regresyon konusunun temeli Basit Doğrusal Regresyon Analizi bölümünde, daha geniş alan ve anlatım araştırmacıların çok kullandığı Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi bölümünde, varsayımların sağlanması için olması istenen varsayımların sırasıyla; Normallik varsayımı, Değişen Varyanslılık, Otokorelasyon ve Çoklu Bağlantı problemleri ayrı bölümler halinde sunulmuştur. Ayrıca Polinomiyal regresyon, Regresyon analizinde kısıtlara ilişkin doğrusal hipotezler konusu detaylı verilmiştir. Bunların yanısıra kukla değişken kullanımı, değişken seçimi, model yeterliliği, model spesifikasyonu ve genelleştirilmiş doğrusal model konuları araştırıcaların anlayabileceği şekilde sunulmuştur. Tüm anlatım örneklendirilmiş ve uygulamaları hem SPSS hem de R programları ile iyice anlaşılır bir şekilde sunulmuştur. Çoğu örnek uygulamalar gerçek çalışmalardan anlatılmaya çalışılmıştır. 


Kitap Adı : Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
ISBN : 978-625-6960-43-5
Yazar : Prof. Dr. Aşır GENÇ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 342
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Sâhib Ata Araştırmaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Armağan Kültürü
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kurumlarda Değerler
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Konya Turizm Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yöresel Çorba Tarifleri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İslamofobi
İstihbarat Araştırmaları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
MUTUN VADİHA 1
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Eğitim Araştırmaları-2023
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kürt Tarihi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Şehir ve Âlimleri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijitalleşme ve Yönetim
Hile ve İç Denetim
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Medya Tartışmaları
Konya Mutfak Kültürü
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Medıcal and Aromatıc Plants
Uygulamalı Hayvan Islahı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ANLATIMLI BELAGAT
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
MUTUN VADİHA 2
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Eğitim Araştırmaları 2022
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Ceride-i Rüsûmiye
SARF BİLGİSİ
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Kamus-ı Teşrih
Eğitimde Dijitalleşme
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
HIVAR VADİH
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Eşrefoğulları Kitabı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Mevlana ve İslam
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ANLATIMLI ARAPÇA
Selefilik
Ramazanoğulları Beyliği
The Rise Of Populism
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Karamanoğulları Beyliği
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dondurma ve Sorbe
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi