Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları

Prof. Dr. Aşır GENÇ

    Bu bilimsel kitap içeriği, üniversitelerimizin İstatistik, İşletme, İktisat, Ekonometri, Aktüerya, Biyoistatistik, Mühendislik alanları ile Zootekni, Matematik ve Bilgisayar mühendisliği alanlarında çalışan ve akademik çalışma yapan araştırmacıların yanı sıra istatistiksel modelleme çalışması yapanlara yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. 
    Doğrusal regresyon analizinin uygulamalarının olduğu bu çalışma, doğrusal regresyon analizinde ihtiyaç duyulan temel matematiksel bilgileri Giriş bölümünde, Regresyon konusunun temeli Basit Doğrusal Regresyon Analizi bölümünde, daha geniş alan ve anlatım araştırmacıların çok kullandığı Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi bölümünde, varsayımların sağlanması için olması istenen varsayımların sırasıyla; Normallik varsayımı, Değişen Varyanslılık, Otokorelasyon ve Çoklu Bağlantı problemleri ayrı bölümler halinde sunulmuştur. Ayrıca Polinomiyal regresyon, Regresyon analizinde kısıtlara ilişkin doğrusal hipotezler konusu detaylı verilmiştir. Bunların yanısıra kukla değişken kullanımı, değişken seçimi, model yeterliliği, model spesifikasyonu ve genelleştirilmiş doğrusal model konuları araştırıcaların anlayabileceği şekilde sunulmuştur. Tüm anlatım örneklendirilmiş ve uygulamaları hem SPSS hem de R programları ile iyice anlaşılır bir şekilde sunulmuştur. Çoğu örnek uygulamalar gerçek çalışmalardan anlatılmaya çalışılmıştır. 


Nom du livre : Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
ISBN : 978-625-6960-43-5
Auteur : Prof. Dr. Aşır GENÇ
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 342
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

HIVAR VADİH
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
MUTUN VADİHA 1
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Medya Tartışmaları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijitalleşme ve Yönetim
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Kürt Tarihi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İstihbarat Araştırmaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Mevlana ve İslam
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
MUTUN VADİHA 2
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kamus-ı Teşrih
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hegemonya Karşı Hegemonya
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Konya Turizm Rehberi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Eşrefoğulları Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yöresel Çorba Tarifleri
Armağan Kültürü
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Sâhib Ata Araştırmaları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İslamofobi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Ramazanoğulları Beyliği
Karamanoğulları Beyliği
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Ceride-i Rüsûmiye
ANLATIMLI BELAGAT
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Medıcal and Aromatıc Plants
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Şehir ve Âlimleri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Konya Mutfak Kültürü
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selefilik
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dondurma ve Sorbe
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Kurumlarda Değerler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Eğitim Araştırmaları-2023
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Eğitim Araştırmaları 2022
The Rise Of Populism
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Eğitimde Dijitalleşme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
SARF BİLGİSİ
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hile ve İç Denetim
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri