Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması

Fikret AKDEMİR

Faize ilişkin dini, felsefi ve ahlaki yaklaşımlar; faizden uzak kalmak isteyen banka müşterisinin varlığına yol açmıştır. Bu ise, piyasada, faizi ana kavram olarak kullanan geleneksel bankalar yanında, faizsiz çalışan bankacılık kurumlarının da varlığını gerekli kılmaktadır.
“Güneşli havada şemsiyeyi ödünç verip, yağmur başladığı anda geri isterler” (Mark Twain) deyimi ile adeta ikinci bir tarifi yapılan bankaların, müşterileriyle ilişkilerinde “güven” sorunu vardır. İlişkiler “kazan kazan” dan ziyade, gelirleri müşterilerinin giderleri olması itibariyle “menfaat çatışması” şeklindedir. 
Katılım bankaları, müşterileriyle birlikte ticaret yapar. Faize hassas fonları, faizsiz bir modelle ekonomiye kaynak olarak aktarırlar.
Dünyada yaşanan başta 2008 yılındaki olmak üzere birçok ekonomik krizlerin sebebi temelde faiz ve faize dayalı işleyen bankacılık sistemidir. 
Bankacılık kanununa göre; ekonomide yaşanan krizlerin bankaların mali bünyelerini olumsuz etkilemesi ve/veya banka hakim ortaklarının, banka kaynaklarını kendi lehlerine kullanmaları nedeniyle yönetim ve denetimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilir. 2001 yılında yaşanan “bankacılık krizi” ile TMSF' ye 23 mevduat bankası devredilmesine karşın herhangi bir özel finans kurumu/katılım bankası devredilmemiştir. 
2001 yılında İhlas Finans'ın, bilinmez ama belki bir “finansal mühendislik projesi” dahilinde “faizsiz sistem” in dışına çıkarak, diğer finans kurumlarından farklı kredi politikaları ve farklı risk yönetimi teknikleri uygulaması sonucunda tasfiyesi (TMSF' ye devredilmemiştir), özel finans kurumları için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.
1983 yılından 2001 yılına kadar sistemleri gereği “güvence şemsiyesi” altında çalışmayan özel finans kurumları/katılım bankaları; İhlas Finans'ın tasfiyesiyle, sektör çapında ve birbirine sirayet eden bir “mevduat hücumu (bank run)” yaşamaları sonucu, kendi aralarında “kamu garantisi” altında olmayan bir “güvence fonu” oluşturdular. 2005 yılından itibaren de TMSF güvencesi kapsamına alınmışlardır.
“Kar ve zarara katılma” prensibiyle çalışan katılım bankalarının TMSF güvencesi altına alınması/katılım fonlarının sigortalanması, sistemin ruhuna uygun olup olmadığını tartışılır hale getirmiştir. 


Nom du livre : Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
ISBN : 978-625-8080-94-0
Auteur : Fikret AKDEMİR
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 86
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Medya Tartışmaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Mevlana ve İslam
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Ceride-i Rüsûmiye
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Selefilik
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dondurma ve Sorbe
Kürt Tarihi
HIVAR VADİH
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eğitim Araştırmaları 2022
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Ramazanoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Konya Turizm Rehberi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kurumlarda Değerler
Konya Mutfak Kültürü
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
The Rise Of Populism
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Eğitim Araştırmaları-2023
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
ANLATIMLI ARAPÇA
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kamus-ı Teşrih
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ANLATIMLI BELAGAT
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İstihbarat Araştırmaları
Sâhib Ata Araştırmaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eğitimde Dijitalleşme
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Armağan Kültürü
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Medıcal and Aromatıc Plants
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hile ve İç Denetim
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yöresel Çorba Tarifleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 1
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Şehir ve Âlimleri
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İslamofobi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Eşrefoğulları Kitabı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijitalleşme ve Yönetim
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
MUTUN VADİHA 2
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Sosyal Yaşam ve Kadın
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
SARF BİLGİSİ
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin