Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması

Fikret AKDEMİR

Faize ilişkin dini, felsefi ve ahlaki yaklaşımlar; faizden uzak kalmak isteyen banka müşterisinin varlığına yol açmıştır. Bu ise, piyasada, faizi ana kavram olarak kullanan geleneksel bankalar yanında, faizsiz çalışan bankacılık kurumlarının da varlığını gerekli kılmaktadır.
“Güneşli havada şemsiyeyi ödünç verip, yağmur başladığı anda geri isterler” (Mark Twain) deyimi ile adeta ikinci bir tarifi yapılan bankaların, müşterileriyle ilişkilerinde “güven” sorunu vardır. İlişkiler “kazan kazan” dan ziyade, gelirleri müşterilerinin giderleri olması itibariyle “menfaat çatışması” şeklindedir. 
Katılım bankaları, müşterileriyle birlikte ticaret yapar. Faize hassas fonları, faizsiz bir modelle ekonomiye kaynak olarak aktarırlar.
Dünyada yaşanan başta 2008 yılındaki olmak üzere birçok ekonomik krizlerin sebebi temelde faiz ve faize dayalı işleyen bankacılık sistemidir. 
Bankacılık kanununa göre; ekonomide yaşanan krizlerin bankaların mali bünyelerini olumsuz etkilemesi ve/veya banka hakim ortaklarının, banka kaynaklarını kendi lehlerine kullanmaları nedeniyle yönetim ve denetimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilir. 2001 yılında yaşanan “bankacılık krizi” ile TMSF' ye 23 mevduat bankası devredilmesine karşın herhangi bir özel finans kurumu/katılım bankası devredilmemiştir. 
2001 yılında İhlas Finans'ın, bilinmez ama belki bir “finansal mühendislik projesi” dahilinde “faizsiz sistem” in dışına çıkarak, diğer finans kurumlarından farklı kredi politikaları ve farklı risk yönetimi teknikleri uygulaması sonucunda tasfiyesi (TMSF' ye devredilmemiştir), özel finans kurumları için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.
1983 yılından 2001 yılına kadar sistemleri gereği “güvence şemsiyesi” altında çalışmayan özel finans kurumları/katılım bankaları; İhlas Finans'ın tasfiyesiyle, sektör çapında ve birbirine sirayet eden bir “mevduat hücumu (bank run)” yaşamaları sonucu, kendi aralarında “kamu garantisi” altında olmayan bir “güvence fonu” oluşturdular. 2005 yılından itibaren de TMSF güvencesi kapsamına alınmışlardır.
“Kar ve zarara katılma” prensibiyle çalışan katılım bankalarının TMSF güvencesi altına alınması/katılım fonlarının sigortalanması, sistemin ruhuna uygun olup olmadığını tartışılır hale getirmiştir. 


Kitap Adı : Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
ISBN : 978-625-8080-94-0
Yazar : Fikret AKDEMİR
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 86
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

İslamofobi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kurumlarda Değerler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Konya Mutfak Kültürü
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hegemonya Karşı Hegemonya
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ANLATIMLI ARAPÇA
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dijitalleşme ve Yönetim
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Medya Tartışmaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
The Rise Of Populism
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dondurma ve Sorbe
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Selefilik
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
MUTUN VADİHA 1
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
MUTUN VADİHA 2
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Uygulamalı Hayvan Islahı
SARF BİLGİSİ
ANLATIMLI BELAGAT
Karamanoğulları Beyliği
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Eşrefoğulları Kitabı
HIVAR VADİH
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Eğitimde Dijitalleşme
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Ceride-i Rüsûmiye
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Mevlana ve İslam
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Ramazanoğulları Beyliği
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yöresel Çorba Tarifleri
Sâhib Ata Araştırmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kamus-ı Teşrih
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İstihbarat Araştırmaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hile ve İç Denetim
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Eğitim Araştırmaları-2023
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Armağan Kültürü
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Kürt Tarihi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Konya Turizm Rehberi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Medıcal and Aromatıc Plants
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Şehir ve Âlimleri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Eğitim Araştırmaları 2022
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar