Din Eğitiminin Güncel Problemleri

Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR, Doç. Dr. M. Fatih TURANALP, Arş. Gör. Müslime ÖREKLİ

    Din eğitimi bilimi, kuramsal boyutu da içerisinde barındıran pratik araştırmalar yönüyle din olgusunu ve eğitim gerçekliğini geniş bir perspektifte ele alma imkânına sahiptir. Tarih, felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi bilimlerle paydaş olan ve konuları ele alış biçimiyle disiplinler arası bir bakış açısına sahip olan din eğitimi bilimi, alanın güncel problemleri üzerinde yaptığı araştırmalar ve elde ettiği sonuçlarla uygulama boyutunda bir gelişimi de hedeflemektedir. Aşkın boyutu olan din olgusunun insanla kesiştiği noktada bir de insandan insana geçişliliğin devreye girmesi yani örgün, yaygın ve informal yönüyle eğitim olgusunun alanın kapsamı içerisinde bulunması, din eğitimi bilimini geniş bir çerçeveye oturtmaktadır. Bu nedenle, alanın temel konuları kadar güncel gerçekliğin ve uygulama alanından devşirilen yeni verilerin de dikkate alınması gerekmektedir. 
    Din eğitimi alanının güncel problemlerine odaklanan ve örgün, yaygın ve informal din eğitimi alanlarında araştırma verilerini içeren bu eser, aynı zamanda din eğitimi tarihi ve din eğitimi felsefesi gibi alanlara da değinmek suretiyle din eğitimi bilimine güncel bir bakış açısı getirmeyi amaçlamaktadır. 


Nom du livre : Din Eğitiminin Güncel Problemleri
ISBN : 978-625-8080-77-3
Auteur : Prof. Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR, Doç. Dr. M. Fatih TURANALP, Arş. Gör. Müslime ÖREKLİ
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 370
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Ceride-i Rüsûmiye
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Kurumlarda Değerler
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
SARF BİLGİSİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Eğitim Araştırmaları-2023
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Medya Tartışmaları
Konya Mutfak Kültürü
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Mevlana ve İslam
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kürt Tarihi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
MUTUN VADİHA 2
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Şehir ve Âlimleri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
MUTUN VADİHA 1
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Sâhib Ata Araştırmaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ANLATIMLI BELAGAT
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Medıcal and Aromatıc Plants
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yöresel Çorba Tarifleri
Armağan Kültürü
Dijitalleşme ve Yönetim
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Uygulamalı Hayvan Islahı
İslamofobi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Hile ve İç Denetim
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
The Rise Of Populism
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Sosyal Yaşam ve Kadın
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kamus-ı Teşrih
Eşrefoğulları Kitabı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Eğitimde Dijitalleşme
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dondurma ve Sorbe
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Selefilik
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ANLATIMLI ARAPÇA
Ramazanoğulları Beyliği
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İstihbarat Araştırmaları
Eğitim Araştırmaları 2022
HIVAR VADİH
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Konya Turizm Rehberi