Kudüs’te Kazı (1908-1912)

Doç. Dr. Seyit TAŞER

Geçmişte yaşanmış hiçbir hadisenin tarihin derinliklerinde kaybolup gideceği düşünülemez. Bu gelişmelere yön verenlerin tarihsel süreçte nasıl anılacağı devlete ve millete olan bağlılıkları ve katkıları ile ölçülür. Bazen yaşadığı dönemde kıymeti bilinemeyen tarihi şahsiyetler olsa da, bunlar için hakikat neyse bir gün ortaya çıkar. Hakkı söyleyebilmek, haktan yana olabilmek her devirde çeşitli zorlukları da omuzlamak anlamına gelir. Ancak bu zorlukları omuzlayabilenler tarihin altın sayfalarına nakşedilir. Fikir ve uygulamaları gönüllere ve ruhlara tesir etmeyi sürdürür. Yanlış kararlar alıp bunları icra edenler ise unutulmaya mahkûm olmuşlardır. Bu kitap, siyasi alanda padişah otoritesinin zayıfladığı, yeni bir idari sürece geçildiği II. Meşrutiyet döneminde İngilizlere Kudüs’te, kutsal mekânlarda verilen kazı izni ile ilgili hatalı karar ve uygulamaların tarihe yansımalarını ele alır.


Nom du livre : Kudüs’te Kazı (1908-1912)
ISBN : 978-625-8080-52-0
Auteur : Doç. Dr. Seyit TAŞER
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 90
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Armağan Kültürü
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Eğitim Araştırmaları-2023
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Konya Mutfak Kültürü
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
MUTUN VADİHA 1
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Eşrefoğulları Kitabı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları 2022
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Medya Tartışmaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Hile ve İç Denetim
HIVAR VADİH
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Kamus-ı Teşrih
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ANLATIMLI ARAPÇA
Şehir ve Âlimleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mevlana ve İslam
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Karamanoğulları Beyliği
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Ceride-i Rüsûmiye
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Medıcal and Aromatıc Plants
Dijitalleşme ve Yönetim
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
The Rise Of Populism
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Ramazanoğulları Beyliği
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
MUTUN VADİHA 2
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Konya Turizm Rehberi
Eğitimde Dijitalleşme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Selefilik
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yöresel Çorba Tarifleri
ANLATIMLI BELAGAT
Hegemonya Karşı Hegemonya
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Uygulamalı Hayvan Islahı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dondurma ve Sorbe
İstihbarat Araştırmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kürt Tarihi
Kurumlarda Değerler
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Sâhib Ata Araştırmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
SARF BİLGİSİ
İslamofobi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler