Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi

Doç. Dr. Yakup KAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin SATIR

Güncel bir sorun olan Covid-19 salgını, farklı disiplinler ekseninde incelenmiş ve aynı zamanda sorunu anlamlandırmaya çalışma çabasının sonucunda ete kemiğe bürünmüştür. Tüm dünyayı derinden etkileyen ve küresel bir felaket olarak kabul edilen Covid-19 salgını, etkileri sadece tıbbi incelemelerin konusu olan bir fenomenden çok daha fazlası olarak kabul edilmektedir. Eser kapsamında sosyoloji, tarih, psikoloji, iletişim bilimleri, edebiyat ve dilbilim gibi disiplinlerin salgın olgusuna dair yaklaşımlarına yer verilmiştir. Farklı disiplinlerin salgına yönelik yaklaşımları, Covid-19’la ilgili geniş bir bakış açısı geliştirebilmek noktasında önem arz etmektedir.  

Geniş ölçekte Covid-19’a dair ortaya çıkmış olan bilimsel literatüre katkı sağlamayı amaçlayan bu çalışma, salgının disiplinlerarası çalışmaları ortak bir zeminde buluşturması bakımından özgün bir nitelikte olmakla beraber, genç bilim insanlarının dimağlarındaki yankıları somutlaştırması açısından da ayrı bir değere sahiptir.  


Nom du livre : Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
ISBN : 978-625-8080-37-7
Auteur : Doç. Dr. Yakup KAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin SATIR
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 188
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
MUTUN VADİHA 2
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Kürt Tarihi
Karamanoğulları Beyliği
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Selefilik
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
İslamofobi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Sâhib Ata Araştırmaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Mevlana ve İslam
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Medıcal and Aromatıc Plants
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dondurma ve Sorbe
ANLATIMLI BELAGAT
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Eşrefoğulları Kitabı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Konya Mutfak Kültürü
Kurumlarda Değerler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Eğitimde Dijitalleşme
The Rise Of Populism
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Yöresel Çorba Tarifleri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
SARF BİLGİSİ
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Armağan Kültürü
Hegemonya Karşı Hegemonya
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Konya Turizm Rehberi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
MUTUN VADİHA 1
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları-2023
Şehir ve Âlimleri
Kamus-ı Teşrih
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
HIVAR VADİH
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Ramazanoğulları Beyliği
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Eğitim Araştırmaları 2022
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Medya Tartışmaları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI ARAPÇA
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Ceride-i Rüsûmiye
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijitalleşme ve Yönetim
İstihbarat Araştırmaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hile ve İç Denetim
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme