Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler

Yazar: Çağlar TOPTAŞ, Editör: Prof. Dr. Mehmet GÖNÜL

Dünya sathında tarih sahnesinde yer alan insan kendi kültürünün oluşumunda ve aktarımında musikiyi daima araç olarak kullanmıştır. Kültürel hayatın oluşmasında en önemli unsur hiç şüphesiz inançtır. Toplumların kültürlerinin yaşanmasında aktarımında en önemli aktarım ve etkileşim unsuru olan mûsikî, dînî hayatın ifasında oldukça önemli bir yere sahiptir.  Mûsikî, dînî vecîbelerin, Allah’a olan kulluk vazifelerin yerine getirmesinde, zühd, takvâ gibi insanı yücelten hallere erişme amaçlarınca ibâdeti tezyîn etmede kullanılmıştır. 

Mûsikînin İslâm dininden önce de Arap yarımadasında varlığı bilinmektedir. Din ekseninde mûskînin uygulanması ise evvelâ Kur’an-ı Kerîm tilâvetinde görülür. Tarikatların oluşum süreci ile zikre eşlik amaçlı bestelenip icra edilen ilâhiler vasıtasıyla mûsikî, hem repertuvar hem form hem de nazarî açıdan gelişmiştir. Mûsikînin İslâm dininin geniş coğrafyalara yayılmasında tarikatların büyük katkısı bulunmaktadır.  

Bu bağlamda ilâhîler, Türk mûsikîsinin câmî ve tekke mûsikîsi türleri altında, ibâdet ve zikir amaçlı vücûda getirilen, köklü bir tarihe, kültüre, geleneğe sahip mûsikîmizin en önemli beste formlarındandır. Yüzyıllar boyunca, mutasavvıf şâirlerin ilâhî aşk ile gönüllerinden süzülen nutk-i şerifler, bestekârlarımız tarafından ibâdete neş’e katma, zikir ve tevhîd anlayışını pekiştirmeye yönelik nağmeler ile bestelenmiş, bu yolla mûsikî hazinemize eşsiz eserler kazandırılmıştır.  

Bu çalışmada, devlet korosu arşivinde tespit edilen ilâhilerin; makam, usûl, güftekâr, güfte yapısı, bestekâr, beste yapısı yönü ile ortaya konması amaçlanmıştır. Arşivdeki İlâhîlerin incelemeleri yapılarak, elde dilen bulgular tablolar ve grafiklerle yorumlanmıştır.  Çalışma, eser nüshalarının mukâyeseli olarak irdelenmesi sebebi ve arşivdeki eserlerin künyeleri ve form yapıları hakkında bazı tespitlerin ortaya konması bakımından önem arz etmektedir.  

Bu çalışma ayrıca, tarih, edebiyat, kültür, sosyoloji, ilâhîyat, matematik ve istatistik gibi bilim ve ilim alanlarını kapsaması bakımından disiplinler arası bir çalışmadır. Çalışmada; arşiv taraması, kaynak tarama, alanında uzman kişiler ile görüşme, doküman ve içerik analizleri yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada, ilahîlerde en çok tercih edilen makamların, usûllerin neler olduğu, ilâhî repertuvarına en çok katkısı bulunan güftekâr ve bestekârların kimler olduğu tesbit edilmiştir.  

Çalışmanın örneklemini, Devlet Korosu arşivindeki ilâhiler oluşturmaktadır. İlâhî repertuvarında yer alan eserlerdeki güfte ve beste yapıları nota nüshaları üzerinden tek tek incelenerek ulaşılan bulgular bütün âsârı kapsayan bir tablo çalışmamız içerisinde sunulmuştur. Bulgularda elde edilen veriler üzerinde yapılan değerlendirmeler ile, Devlet Korosu arşivinde yer alan ilâhî formundaki eserlerde en çok tercih edilen makamlar, usûller, repertuvara katkısı bulunan bestekârlar, güftekârlar, ilâhîlerdeki güfte ve beste yapıları konusunda somut sonuçlara ulaşılmıştır. 


Kitap Adı : Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
ISBN : 978-625-8080-32-2
Yazar : Yazar: Çağlar TOPTAŞ, Editör: Prof. Dr. Mehmet GÖNÜL
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Ivory
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 29,7x21 cm
Sayfa Sayısı : 620
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Ramazanoğulları Beyliği
Uygulamalı Hayvan Islahı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
MUTUN VADİHA 2
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Ceride-i Rüsûmiye
SARF BİLGİSİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Selefilik
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
HIVAR VADİH
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
ANLATIMLI ARAPÇA
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Medya Tartışmaları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İslamofobi
Konya Mutfak Kültürü
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İstihbarat Araştırmaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Eşrefoğulları Kitabı
Kurumlarda Değerler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
MUTUN VADİHA 1
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Konya Turizm Rehberi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Eğitim Araştırmaları-2023
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dondurma ve Sorbe
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Eğitim Araştırmaları 2022
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Armağan Kültürü
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Medıcal and Aromatıc Plants
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
The Rise Of Populism
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Şehir ve Âlimleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yöresel Çorba Tarifleri
Sâhib Ata Araştırmaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Kürt Tarihi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hile ve İç Denetim
Dijitalleşme ve Yönetim
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Eğitimde Dijitalleşme
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ANLATIMLI BELAGAT
Karamanoğulları Beyliği
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Hegemonya Karşı Hegemonya
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Mevlana ve İslam
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kamus-ı Teşrih