Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler

Yazar: Çağlar TOPTAŞ, Editör: Prof. Dr. Mehmet GÖNÜL

Dünya sathında tarih sahnesinde yer alan insan kendi kültürünün oluşumunda ve aktarımında musikiyi daima araç olarak kullanmıştır. Kültürel hayatın oluşmasında en önemli unsur hiç şüphesiz inançtır. Toplumların kültürlerinin yaşanmasında aktarımında en önemli aktarım ve etkileşim unsuru olan mûsikî, dînî hayatın ifasında oldukça önemli bir yere sahiptir.  Mûsikî, dînî vecîbelerin, Allah’a olan kulluk vazifelerin yerine getirmesinde, zühd, takvâ gibi insanı yücelten hallere erişme amaçlarınca ibâdeti tezyîn etmede kullanılmıştır. 

Mûsikînin İslâm dininden önce de Arap yarımadasında varlığı bilinmektedir. Din ekseninde mûskînin uygulanması ise evvelâ Kur’an-ı Kerîm tilâvetinde görülür. Tarikatların oluşum süreci ile zikre eşlik amaçlı bestelenip icra edilen ilâhiler vasıtasıyla mûsikî, hem repertuvar hem form hem de nazarî açıdan gelişmiştir. Mûsikînin İslâm dininin geniş coğrafyalara yayılmasında tarikatların büyük katkısı bulunmaktadır.  

Bu bağlamda ilâhîler, Türk mûsikîsinin câmî ve tekke mûsikîsi türleri altında, ibâdet ve zikir amaçlı vücûda getirilen, köklü bir tarihe, kültüre, geleneğe sahip mûsikîmizin en önemli beste formlarındandır. Yüzyıllar boyunca, mutasavvıf şâirlerin ilâhî aşk ile gönüllerinden süzülen nutk-i şerifler, bestekârlarımız tarafından ibâdete neş’e katma, zikir ve tevhîd anlayışını pekiştirmeye yönelik nağmeler ile bestelenmiş, bu yolla mûsikî hazinemize eşsiz eserler kazandırılmıştır.  

Bu çalışmada, devlet korosu arşivinde tespit edilen ilâhilerin; makam, usûl, güftekâr, güfte yapısı, bestekâr, beste yapısı yönü ile ortaya konması amaçlanmıştır. Arşivdeki İlâhîlerin incelemeleri yapılarak, elde dilen bulgular tablolar ve grafiklerle yorumlanmıştır.  Çalışma, eser nüshalarının mukâyeseli olarak irdelenmesi sebebi ve arşivdeki eserlerin künyeleri ve form yapıları hakkında bazı tespitlerin ortaya konması bakımından önem arz etmektedir.  

Bu çalışma ayrıca, tarih, edebiyat, kültür, sosyoloji, ilâhîyat, matematik ve istatistik gibi bilim ve ilim alanlarını kapsaması bakımından disiplinler arası bir çalışmadır. Çalışmada; arşiv taraması, kaynak tarama, alanında uzman kişiler ile görüşme, doküman ve içerik analizleri yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada, ilahîlerde en çok tercih edilen makamların, usûllerin neler olduğu, ilâhî repertuvarına en çok katkısı bulunan güftekâr ve bestekârların kimler olduğu tesbit edilmiştir.  

Çalışmanın örneklemini, Devlet Korosu arşivindeki ilâhiler oluşturmaktadır. İlâhî repertuvarında yer alan eserlerdeki güfte ve beste yapıları nota nüshaları üzerinden tek tek incelenerek ulaşılan bulgular bütün âsârı kapsayan bir tablo çalışmamız içerisinde sunulmuştur. Bulgularda elde edilen veriler üzerinde yapılan değerlendirmeler ile, Devlet Korosu arşivinde yer alan ilâhî formundaki eserlerde en çok tercih edilen makamlar, usûller, repertuvara katkısı bulunan bestekârlar, güftekârlar, ilâhîlerdeki güfte ve beste yapıları konusunda somut sonuçlara ulaşılmıştır. 


Kitap Adı : Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
ISBN : 978-625-8080-32-2
Yazar : Yazar: Çağlar TOPTAŞ, Editör: Prof. Dr. Mehmet GÖNÜL
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Ivory
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 29,7x21 cm
Sayfa Sayısı : 620
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Ceride-i Rüsûmiye
MUTUN VADİHA 2
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Armağan Kültürü
Dondurma ve Sorbe
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Medıcal and Aromatıc Plants
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Ramazanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ANLATIMLI BELAGAT
SARF BİLGİSİ
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Konya Mutfak Kültürü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selefilik
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Karamanoğulları Beyliği
Eğitim Araştırmaları 2022
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Kurumlarda Değerler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Şehir ve Âlimleri
MUTUN VADİHA 1
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kamus-ı Teşrih
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Eşrefoğulları Kitabı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İstihbarat Araştırmaları
Eğitimde Dijitalleşme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Yöresel Çorba Tarifleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Konya Turizm Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mevlana ve İslam
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sâhib Ata Araştırmaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
HIVAR VADİH
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kürt Tarihi
İslamofobi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
ANLATIMLI ARAPÇA
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Medya Tartışmaları
The Rise Of Populism
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dijitalleşme ve Yönetim
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin