Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler

Yazar: Çağlar TOPTAŞ, Editör: Prof. Dr. Mehmet GÖNÜL

Dünya sathında tarih sahnesinde yer alan insan kendi kültürünün oluşumunda ve aktarımında musikiyi daima araç olarak kullanmıştır. Kültürel hayatın oluşmasında en önemli unsur hiç şüphesiz inançtır. Toplumların kültürlerinin yaşanmasında aktarımında en önemli aktarım ve etkileşim unsuru olan mûsikî, dînî hayatın ifasında oldukça önemli bir yere sahiptir.  Mûsikî, dînî vecîbelerin, Allah’a olan kulluk vazifelerin yerine getirmesinde, zühd, takvâ gibi insanı yücelten hallere erişme amaçlarınca ibâdeti tezyîn etmede kullanılmıştır. 

Mûsikînin İslâm dininden önce de Arap yarımadasında varlığı bilinmektedir. Din ekseninde mûskînin uygulanması ise evvelâ Kur’an-ı Kerîm tilâvetinde görülür. Tarikatların oluşum süreci ile zikre eşlik amaçlı bestelenip icra edilen ilâhiler vasıtasıyla mûsikî, hem repertuvar hem form hem de nazarî açıdan gelişmiştir. Mûsikînin İslâm dininin geniş coğrafyalara yayılmasında tarikatların büyük katkısı bulunmaktadır.  

Bu bağlamda ilâhîler, Türk mûsikîsinin câmî ve tekke mûsikîsi türleri altında, ibâdet ve zikir amaçlı vücûda getirilen, köklü bir tarihe, kültüre, geleneğe sahip mûsikîmizin en önemli beste formlarındandır. Yüzyıllar boyunca, mutasavvıf şâirlerin ilâhî aşk ile gönüllerinden süzülen nutk-i şerifler, bestekârlarımız tarafından ibâdete neş’e katma, zikir ve tevhîd anlayışını pekiştirmeye yönelik nağmeler ile bestelenmiş, bu yolla mûsikî hazinemize eşsiz eserler kazandırılmıştır.  

Bu çalışmada, devlet korosu arşivinde tespit edilen ilâhilerin; makam, usûl, güftekâr, güfte yapısı, bestekâr, beste yapısı yönü ile ortaya konması amaçlanmıştır. Arşivdeki İlâhîlerin incelemeleri yapılarak, elde dilen bulgular tablolar ve grafiklerle yorumlanmıştır.  Çalışma, eser nüshalarının mukâyeseli olarak irdelenmesi sebebi ve arşivdeki eserlerin künyeleri ve form yapıları hakkında bazı tespitlerin ortaya konması bakımından önem arz etmektedir.  

Bu çalışma ayrıca, tarih, edebiyat, kültür, sosyoloji, ilâhîyat, matematik ve istatistik gibi bilim ve ilim alanlarını kapsaması bakımından disiplinler arası bir çalışmadır. Çalışmada; arşiv taraması, kaynak tarama, alanında uzman kişiler ile görüşme, doküman ve içerik analizleri yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada, ilahîlerde en çok tercih edilen makamların, usûllerin neler olduğu, ilâhî repertuvarına en çok katkısı bulunan güftekâr ve bestekârların kimler olduğu tesbit edilmiştir.  

Çalışmanın örneklemini, Devlet Korosu arşivindeki ilâhiler oluşturmaktadır. İlâhî repertuvarında yer alan eserlerdeki güfte ve beste yapıları nota nüshaları üzerinden tek tek incelenerek ulaşılan bulgular bütün âsârı kapsayan bir tablo çalışmamız içerisinde sunulmuştur. Bulgularda elde edilen veriler üzerinde yapılan değerlendirmeler ile, Devlet Korosu arşivinde yer alan ilâhî formundaki eserlerde en çok tercih edilen makamlar, usûller, repertuvara katkısı bulunan bestekârlar, güftekârlar, ilâhîlerdeki güfte ve beste yapıları konusunda somut sonuçlara ulaşılmıştır. 


Nom du livre : Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
ISBN : 978-625-8080-32-2
Auteur : Yazar: Çağlar TOPTAŞ, Editör: Prof. Dr. Mehmet GÖNÜL
Nombre d'impressions : 1
Papier : Ivory
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 29,7x21 cm
Nombre de Pages : 620
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Armağan Kültürü
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Mevlana ve İslam
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Uygulamalı Hayvan Islahı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
HIVAR VADİH
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Eğitim Araştırmaları 2022
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sâhib Ata Araştırmaları
SARF BİLGİSİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Eğitimde Dijitalleşme
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
ANLATIMLI BELAGAT
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Eşrefoğulları Kitabı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Konya Mutfak Kültürü
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Selefilik
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
The Rise Of Populism
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kürt Tarihi
Ramazanoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
MUTUN VADİHA 1
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yöresel Çorba Tarifleri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Ceride-i Rüsûmiye
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Medıcal and Aromatıc Plants
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ANLATIMLI ARAPÇA
Konya Turizm Rehberi
Kamus-ı Teşrih
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dijitalleşme ve Yönetim
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dondurma ve Sorbe
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İslamofobi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hile ve İç Denetim
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Medya Tartışmaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kurumlarda Değerler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hegemonya Karşı Hegemonya
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
MUTUN VADİHA 2
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Eğitim Araştırmaları-2023
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İstihbarat Araştırmaları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Şehir ve Âlimleri
Karamanoğulları Beyliği