Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin

Dr. Mustafa YILMAZ

İktisadın en önemli varsayımlarından biri olan rasyonellik varsayımı aslında ne pür anlamda kabul edilebilecek ne de toptan reddedilecek bir varsayımdır. Yaratılış itibariyle keşfedilmesi güç bir yapıda olan insanın rasyonel olup olmadığı tartışması berabe-rinde rasyonellik kavramını etkileyen faktörlerin neler olduğu tar-tışmasını da gündeme getiriyor. Bu tartışmalar ışığında bu çalışma ile sadece insan beyni ile iktisadi anlamda rasyonalite kavramı ara-sında bir ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Bu ilişkiyi kurarken ise ça-lışmada geliştirilen rasyonalite ölçeğinden faydalanılmıştır. Sosyal bir bilim olan İktisadın, yoğun çalışma alanlarından biri de insan davranışlarıdır. Bu çalışma ile iktisadi olarak karar verirken alınan kararları anlamaya yönelik bir katkı sunulmak istenilmiştir.


Nom du livre : Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ISBN : 978-625-8080-47-6
Auteur : Dr. Mustafa YILMAZ
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 144
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Mevlana ve İslam
Eğitim Araştırmaları 2022
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
HIVAR VADİH
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kurumlarda Değerler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Sâhib Ata Araştırmaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Armağan Kültürü
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dondurma ve Sorbe
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
The Rise Of Populism
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Medya Tartışmaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hile ve İç Denetim
Medıcal and Aromatıc Plants
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Konya Turizm Rehberi
Ceride-i Rüsûmiye
MUTUN VADİHA 1
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Selefilik
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sosyal Yaşam ve Kadın
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
ANLATIMLI ARAPÇA
Şehir ve Âlimleri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Konya Mutfak Kültürü
İslamofobi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Eğitim Araştırmaları-2023
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Dijitalleşme ve Yönetim
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İstihbarat Araştırmaları
Yöresel Çorba Tarifleri
MUTUN VADİHA 2
Eşrefoğulları Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
SARF BİLGİSİ
Kürt Tarihi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI BELAGAT
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kamus-ı Teşrih
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Eğitimde Dijitalleşme
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Karamanoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken