Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin

Dr. Mustafa YILMAZ

İktisadın en önemli varsayımlarından biri olan rasyonellik varsayımı aslında ne pür anlamda kabul edilebilecek ne de toptan reddedilecek bir varsayımdır. Yaratılış itibariyle keşfedilmesi güç bir yapıda olan insanın rasyonel olup olmadığı tartışması berabe-rinde rasyonellik kavramını etkileyen faktörlerin neler olduğu tar-tışmasını da gündeme getiriyor. Bu tartışmalar ışığında bu çalışma ile sadece insan beyni ile iktisadi anlamda rasyonalite kavramı ara-sında bir ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Bu ilişkiyi kurarken ise ça-lışmada geliştirilen rasyonalite ölçeğinden faydalanılmıştır. Sosyal bir bilim olan İktisadın, yoğun çalışma alanlarından biri de insan davranışlarıdır. Bu çalışma ile iktisadi olarak karar verirken alınan kararları anlamaya yönelik bir katkı sunulmak istenilmiştir.


Kitap Adı : Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ISBN : 978-625-8080-47-6
Yazar : Dr. Mustafa YILMAZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 144
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Dijitalleşme ve Yönetim
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
ANLATIMLI BELAGAT
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Mevlana ve İslam
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Ceride-i Rüsûmiye
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Hile ve İç Denetim
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
MUTUN VADİHA 2
Kurumlarda Değerler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Medya Tartışmaları
İstihbarat Araştırmaları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Mutfak Kültürü
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selefilik
The Rise Of Populism
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Eşrefoğulları Kitabı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hegemonya Karşı Hegemonya
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Konya Turizm Rehberi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Eğitimde Dijitalleşme
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Karamanoğulları Beyliği
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Ramazanoğulları Beyliği
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Eğitim Araştırmaları 2022
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
SARF BİLGİSİ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yöresel Çorba Tarifleri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Armağan Kültürü
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Eğitim Araştırmaları-2023
Kamus-ı Teşrih
Sosyal Yaşam ve Kadın
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dondurma ve Sorbe
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Şehir ve Âlimleri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
MUTUN VADİHA 1
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kürt Tarihi
HIVAR VADİH
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Sâhib Ata Araştırmaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
İslamofobi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
ANLATIMLI ARAPÇA
Medıcal and Aromatıc Plants
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi