Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”

Doç. Dr. Seydi KİRAZ

XVIII. yüzyılın ikinci, XIX. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Ali Lutfî, divan sahibi şairlerden biridir. Divanı, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, H.Şemsi, F. Güneren Bölümü, nr. 69’da kayıtlı, 1b-54a aralığında bulunmaktadır. Divanda 22’si tekke edebiyatı, 165’i divan edebiyatı nazım biçimleriyle yazılmış 187 manzume bulunmaktadır. Manzumelerin muhtevası ve eserdeki kayıtlar, şairi tanıma ve yaşadığı dönemi tespit etme bakımından mühim bilgiler içermektedir. Tespit edilen bu bilgiler, giriş ve üç bölüm halinde tasnif edilerek okuyuculara sunulmuştur.


Kitap Adı : Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
ISBN : 978-625-8080-32-2
Yazar : Doç. Dr. Seydi KİRAZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 222
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Eğitim Araştırmaları-2023
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
HIVAR VADİH
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Medıcal and Aromatıc Plants
Doğumunun 90. yılında Erbakan
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İstihbarat Araştırmaları
Hile ve İç Denetim
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Mevlana ve İslam
Dijitalleşme ve Yönetim
Ceride-i Rüsûmiye
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Şehir ve Âlimleri
Selefilik
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Eğitim Araştırmaları 2022
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Armağan Kültürü
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Eğitimde Dijitalleşme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Medya Tartışmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Sâhib Ata Araştırmaları
Kürt Tarihi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
MUTUN VADİHA 2
Ramazanoğulları Beyliği
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Kurumlarda Değerler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ANLATIMLI ARAPÇA
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Eşrefoğulları Kitabı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Konya Turizm Rehberi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Konya Mutfak Kültürü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
SARF BİLGİSİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yöresel Çorba Tarifleri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Kamus-ı Teşrih
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dondurma ve Sorbe
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İslamofobi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
The Rise Of Populism
Sosyal Yaşam ve Kadın
MUTUN VADİHA 1
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Karamanoğulları Beyliği
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma