Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”

Doç. Dr. Seydi KİRAZ

XVIII. yüzyılın ikinci, XIX. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Ali Lutfî, divan sahibi şairlerden biridir. Divanı, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, H.Şemsi, F. Güneren Bölümü, nr. 69’da kayıtlı, 1b-54a aralığında bulunmaktadır. Divanda 22’si tekke edebiyatı, 165’i divan edebiyatı nazım biçimleriyle yazılmış 187 manzume bulunmaktadır. Manzumelerin muhtevası ve eserdeki kayıtlar, şairi tanıma ve yaşadığı dönemi tespit etme bakımından mühim bilgiler içermektedir. Tespit edilen bu bilgiler, giriş ve üç bölüm halinde tasnif edilerek okuyuculara sunulmuştur.


Nom du livre : Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
ISBN : 978-625-8080-32-2
Auteur : Doç. Dr. Seydi KİRAZ
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 222
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Uygulamalı Hayvan Islahı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Karamanoğulları Beyliği
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ANLATIMLI ARAPÇA
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eşrefoğulları Kitabı
The Rise Of Populism
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
HIVAR VADİH
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Medya Tartışmaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Mevlana ve İslam
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Konya Turizm Rehberi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kürt Tarihi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
MUTUN VADİHA 1
Kamus-ı Teşrih
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hile ve İç Denetim
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yöresel Çorba Tarifleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Konya Mutfak Kültürü
Şehir ve Âlimleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Sâhib Ata Araştırmaları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Selefilik
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Eğitimde Dijitalleşme
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 2
İstihbarat Araştırmaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Ceride-i Rüsûmiye
Dondurma ve Sorbe
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Ramazanoğulları Beyliği
Dijitalleşme ve Yönetim
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Armağan Kültürü
SARF BİLGİSİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Medıcal and Aromatıc Plants
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları-2023
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ANLATIMLI BELAGAT
İslamofobi
Kurumlarda Değerler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği