İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri

Editörler: Dr. Cuma DEMİRTAŞ, Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR

Yenilik her zaman var olsa da gerçek anlamda yirminci yüzyılda önem kazanmıştır. Tarihsel açıdan ele alındığında inovasyon ilk zamanlarda aşağılayıcı bir terim olarak kullanılmış ve 13. yüzyılda hukuk metinlerinde bir sözleşmeyi yenileme olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla “inovasyon”, hukuk metinlerinde bir sözleşmenin yenilenen versiyonunda olduğu gibi yeni anlamına gelir. 16. yüzyılın dini ortamında, dini metinleri yeniden yazmaya çalışan yenilikçilere karşı olumsuz tepkiler artmış ve yenilikçiler ya hapse atılmış ya da idam edilmiştir. Ancak Sanayi Devrimi ile birlikte inovasyon fikri bilimle, yeni makinelerin ve ürünlerin icadıyla ilişkilendirilmiştir. 18.yy’dan itibaren buharlı makinelerin icadı ile sanayi devriminin başlaması ve matbaanın yaygınlaşması bilgi birikimini artırmıştır. Geleceği gören ülkeler, bilimin de gelişmesiyle teknolojiyi kullanmaya başlamışlardır. Böylelikle hükümetler, araştırma laboratuvarlarını ve patentleri ekonomik avantaj kaynağı olarak vurgulamışlar ve yenilikçiler ekonomiye olumlu katkıda bulunanlar olarak ilgi görmeye başlamıştır. Bu sayede hayatımızı kolaylaştıran icatlar, gelişmeler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla inovasyon, bir zamanlar kötü olarak anılsa da, şimdi iyi olarak anılmaktadır. 1939’da, günümüzde “girişimcilik” dediğimiz şeye yol açan kavramların yaratıcısı olan iktisatçı Joseph Schumpeter önemli bir ayrım yapmış; buluşun, yeni bir şeyin (örneğin yeni bir ürün) yaratılması olduğunu, inovasyonun ise bu yeni şeyin benimsenmesiyle (örneğin, yeni bir ürünün pazara sunulması) ilgili olduğunu savunmuştur. 1950’lerden itibaren, “inovasyon” teriminin artmasıyla birlikte literatürde “buluş” teriminin sıklığı giderek azalmaya başlamış ve 1980’lerde “inovasyon” kavramı başı çekmiştir. Dolayısıyla inovasyon, günümüz dünyasında ciddi bir şekilde yer etmiş durumdadır. Artık inovasyona yer vermeyen işletme sahibi ve yönetici yok denecek kadar azdır. Çünkü mevcutla yetinmek, yerinde saymak her geçen gün küçülme için bir adım daha atmak demektir. Bu çerçevede işletmeler faaliyette bulundukları her alanda inovasyon yapmakta ve özellikle rekabet üstünlüğünü bu şekilde korumaya çalışmaktadırlar. İşletmelerin ürün, süreç, pazarlama, yönetim, örgüt gibi fonksiyonlar çerçevesinde ve daha birçok alanda inovasyon yaptığı söylenebilir. Bu yapılan inovasyonların işletmelerin yer aldığı sektörlere katkısının olup olmadığı, eğer katkısı varsa da bu katkının nasıl gerçekleştiğinin incelenmesi inovasyonların devamlılığı için önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışma inovasyonun sektörel etkilerini teorik ve ampirik açıdan  incelemektedir.


Nom du livre : İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ISBN : 978-625-8080-13-1
Auteur : Editörler: Dr. Cuma DEMİRTAŞ, Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR
Nombre d'impressions : 1
Papier :
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 295
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ANLATIMLI ARAPÇA
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Eşrefoğulları Kitabı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dondurma ve Sorbe
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Kamus-ı Teşrih
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Mevlana ve İslam
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
The Rise Of Populism
İslamofobi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Medıcal and Aromatıc Plants
Şehir ve Âlimleri
Hile ve İç Denetim
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Eğitim Araştırmaları 2022
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Uygulamalı Hayvan Islahı
Konya Turizm Rehberi
Dijitalleşme ve Yönetim
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Konya Mutfak Kültürü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Selefilik
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Eğitim Araştırmaları-2023
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Karamanoğulları Beyliği
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sâhib Ata Araştırmaları
Kurumlarda Değerler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
ANLATIMLI BELAGAT
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
HIVAR VADİH
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Eğitimde Dijitalleşme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Armağan Kültürü
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hegemonya Karşı Hegemonya
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Ramazanoğulları Beyliği
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Medya Tartışmaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
SARF BİLGİSİ
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Ceride-i Rüsûmiye
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Yöresel Çorba Tarifleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İstihbarat Araştırmaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
MUTUN VADİHA 1
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Kürt Tarihi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
MUTUN VADİHA 2
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"