Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)

Ercan OKTAY, Beyhan BELLER DİKMEN

Dünyayı hızlı bir şekilde değiştiren internet ile dijitalleşme kavramı hayatımıza girmiş ve bu sayede bilgi kaynaklarının dijital ortamda kullanımı sağlanmıştır. Bu durum, insanların yanı sıra hem işletmelerin hem de kamu kurumlarının değer üretme sürecinde internet, bilgisayar gibi dijital teknolojileri kullanmasını gerektirmektedir. Bu teknolojilerin kullanılması insanların yaşam kalitesi ve iş hayatındaki yeri gibi birçok alanı etkilemektedir. Bu teknolojiler sayesinde işletme ya da kamu kurumlarında elde edilen analog verilerin dijitale dönüştürülerek kapsamlı bir dönüşüm süreci olarak ifade edilen dijital dönüşüm kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Dijital dönüşüm ile sadece dijital teknolojilerin kullanımı artmamış, işletme ve kamu yönetimindeki iş süreçleri, örgüt yapıları ve iş stratejileri dijital odaklı hale gelmiştir.

Bu kitap Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin de paydaş olduğu I. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi Kongresi’nde (ICDBME2021) online olarak sunulan bildirilerin genişletilerek kitap bölümü haline getirildiği ve bölümlerin hakem değerlendirme sürecinden geçirilerek oluşturulduğu bir eserdir. Onüç bölümden oluşan bu kitap, dijital dönüşüme hem kuramsal hem de uygulama açısından ışık tutmaktadır. Bölüm yazarları, dijital dönüşüm bağlamında oluşturdukları çalışmalarla tüketicilere, işletmelere ve kamu yönetimine katkı sağlamayı amaçlamışlardır.


Nom du livre : Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ISBN : 978-625-7517-92-8
Auteur : Ercan OKTAY, Beyhan BELLER DİKMEN
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 402
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Sâhib Ata Araştırmaları
Medya Tartışmaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Ceride-i Rüsûmiye
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İslamofobi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eğitim Araştırmaları 2022
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
ANLATIMLI ARAPÇA
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Hile ve İç Denetim
Medıcal and Aromatıc Plants
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dondurma ve Sorbe
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kurumlarda Değerler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Konya Mutfak Kültürü
The Rise Of Populism
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
ANLATIMLI BELAGAT
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Selefilik
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yöresel Çorba Tarifleri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijitalleşme ve Yönetim
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Eğitimde Dijitalleşme
HIVAR VADİH
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
MUTUN VADİHA 1
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
SARF BİLGİSİ
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Şehir ve Âlimleri
İstihbarat Araştırmaları
Armağan Kültürü
Karamanoğulları Beyliği
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Mevlana ve İslam
Hegemonya Karşı Hegemonya
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Uygulamalı Hayvan Islahı
MUTUN VADİHA 2
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Konya Turizm Rehberi
Kamus-ı Teşrih
Kürt Tarihi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Eşrefoğulları Kitabı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Sosyal Yaşam ve Kadın
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Eğitim Araştırmaları-2023
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Ramazanoğulları Beyliği
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi