Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)

Ercan OKTAY, Beyhan BELLER DİKMEN

Dünyayı hızlı bir şekilde değiştiren internet ile dijitalleşme kavramı hayatımıza girmiş ve bu sayede bilgi kaynaklarının dijital ortamda kullanımı sağlanmıştır. Bu durum, insanların yanı sıra hem işletmelerin hem de kamu kurumlarının değer üretme sürecinde internet, bilgisayar gibi dijital teknolojileri kullanmasını gerektirmektedir. Bu teknolojilerin kullanılması insanların yaşam kalitesi ve iş hayatındaki yeri gibi birçok alanı etkilemektedir. Bu teknolojiler sayesinde işletme ya da kamu kurumlarında elde edilen analog verilerin dijitale dönüştürülerek kapsamlı bir dönüşüm süreci olarak ifade edilen dijital dönüşüm kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Dijital dönüşüm ile sadece dijital teknolojilerin kullanımı artmamış, işletme ve kamu yönetimindeki iş süreçleri, örgüt yapıları ve iş stratejileri dijital odaklı hale gelmiştir.

Bu kitap Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin de paydaş olduğu I. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi Kongresi’nde (ICDBME2021) online olarak sunulan bildirilerin genişletilerek kitap bölümü haline getirildiği ve bölümlerin hakem değerlendirme sürecinden geçirilerek oluşturulduğu bir eserdir. Onüç bölümden oluşan bu kitap, dijital dönüşüme hem kuramsal hem de uygulama açısından ışık tutmaktadır. Bölüm yazarları, dijital dönüşüm bağlamında oluşturdukları çalışmalarla tüketicilere, işletmelere ve kamu yönetimine katkı sağlamayı amaçlamışlardır.


Kitap Adı : Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ISBN : 978-625-7517-92-8
Yazar : Ercan OKTAY, Beyhan BELLER DİKMEN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 402
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kürt Tarihi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Eşrefoğulları Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Şehir ve Âlimleri
Kurumlarda Değerler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
The Rise Of Populism
Kamus-ı Teşrih
Hile ve İç Denetim
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Armağan Kültürü
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yöresel Çorba Tarifleri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
HIVAR VADİH
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Ceride-i Rüsûmiye
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Medya Tartışmaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Mevlana ve İslam
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Konya Turizm Rehberi
ANLATIMLI BELAGAT
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
MUTUN VADİHA 2
Sosyal Yaşam ve Kadın
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dondurma ve Sorbe
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
MUTUN VADİHA 1
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Ramazanoğulları Beyliği
Selefilik
Eğitimde Dijitalleşme
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Eğitim Araştırmaları 2022
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
SARF BİLGİSİ
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Uygulamalı Hayvan Islahı
İslamofobi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Konya Mutfak Kültürü
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijitalleşme ve Yönetim
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Karamanoğulları Beyliği
İstihbarat Araştırmaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Eğitim Araştırmaları-2023
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Medıcal and Aromatıc Plants
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları