Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi

Mehmet ÖZDEMİR, Bahadır FEYZİOĞLU

Pandemi veya dünya çapında salgınlar SARS CoV-2 pande-misi büyüklüğündeki bir pandemi, yüzyılda bir görülmektedir. Bu çapta görülen büyük bir pandemi 1918-1920 yılları arasında görülen İnflenza pandemisidir. O pandemide o zamanki şartlarda dünya nüfusunun %2-4ü yani 20-40 milyon insan kaybedilmiştir. Bu pandemi insan hayatında pek çok şeyin değişimi için milat olacaktır. Bu pandemiden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Uzaktan eğitim ve çalışma, e-ticaret bu dönemde artarak uygulama alanı bulmuş, ulusal ve uluslararası ulaşım ve seyahat kısıtlanmış, eğitim turizm ve ticaret hayatı etkilenmiş, ekonomiler büyük hasar görmüş-tür.
Farklı branşlardan hekim ve hocalarımız bir taraftan pandemide hasta tanı ve tedavi hizmetleri ile uğraşırken bir taraftan da kendi tecrübelerini ve uygulamada karşılaştıkları sorunlara çözüm olabilecek önerileri de içeren kitap bölümlerini hazırlamışlardır.
Kitabımız okunup incelendiğinde görülecektir ki kaynak alı-nan referanslar çoğunluğu 2020 yılından sonra olan çok güncel li-teratürleri barındırmaktadır. Yazarlarımız alanında takip ettikleri literatür bilgilerini özümseyerek kitap bölümleri içiriğine aktarmışlardır. Bu yönüyle teorik olduğu kadar pratik açısından da faydalı olacağı kanaatindeyiz. Pandemik koronavirüslerle ilgili bilgilere sürekli yenileri katılmakta ve bazı bilgiler de değişmektedir. Bunun işareti olarak SARS CoV-2 varyantları ve şu anda gündemde olan Omikron varyantı güzel bir örnektir. Güney Afrika’da ortaya çıkan varyant birkaç ay içinde tüm dünyaya yayılarak etki göster-mesi beklenmektedir. Sürekli varyantların ortaya çıkışı etkin olan aşıların belli aralıklarla yenilenmesini ve zaman içinde kişilere ek bir rapel aşı yapılmasını gerektirecektir.


Kitap Adı : Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ISBN : 978-625-8080-21-6
Yazar : Mehmet ÖZDEMİR, Bahadır FEYZİOĞLU
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 524
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Medya Tartışmaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Konya Turizm Rehberi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Uygulamalı Hayvan Islahı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Eğitimde Dijitalleşme
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
HIVAR VADİH
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ANLATIMLI ARAPÇA
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eşrefoğulları Kitabı
Yöresel Çorba Tarifleri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Armağan Kültürü
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İslamofobi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eğitim Araştırmaları 2022
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selefilik
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Kurumlarda Değerler
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijitalleşme ve Yönetim
Mevlana ve İslam
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eğitim Araştırmaları-2023
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ANLATIMLI BELAGAT
Medıcal and Aromatıc Plants
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Kürt Tarihi
Karamanoğulları Beyliği
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Ramazanoğulları Beyliği
Kamus-ı Teşrih
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
The Rise Of Populism
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
SARF BİLGİSİ
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Şehir ve Âlimleri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Sâhib Ata Araştırmaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Ceride-i Rüsûmiye
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Konya Mutfak Kültürü
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Dondurma ve Sorbe
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
MUTUN VADİHA 2
Hegemonya Karşı Hegemonya
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
MUTUN VADİHA 1
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Hile ve İç Denetim
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İstihbarat Araştırmaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı