Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi

Mehmet ÖZDEMİR, Bahadır FEYZİOĞLU

Pandemi veya dünya çapında salgınlar SARS CoV-2 pande-misi büyüklüğündeki bir pandemi, yüzyılda bir görülmektedir. Bu çapta görülen büyük bir pandemi 1918-1920 yılları arasında görülen İnflenza pandemisidir. O pandemide o zamanki şartlarda dünya nüfusunun %2-4ü yani 20-40 milyon insan kaybedilmiştir. Bu pandemi insan hayatında pek çok şeyin değişimi için milat olacaktır. Bu pandemiden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Uzaktan eğitim ve çalışma, e-ticaret bu dönemde artarak uygulama alanı bulmuş, ulusal ve uluslararası ulaşım ve seyahat kısıtlanmış, eğitim turizm ve ticaret hayatı etkilenmiş, ekonomiler büyük hasar görmüş-tür.
Farklı branşlardan hekim ve hocalarımız bir taraftan pandemide hasta tanı ve tedavi hizmetleri ile uğraşırken bir taraftan da kendi tecrübelerini ve uygulamada karşılaştıkları sorunlara çözüm olabilecek önerileri de içeren kitap bölümlerini hazırlamışlardır.
Kitabımız okunup incelendiğinde görülecektir ki kaynak alı-nan referanslar çoğunluğu 2020 yılından sonra olan çok güncel li-teratürleri barındırmaktadır. Yazarlarımız alanında takip ettikleri literatür bilgilerini özümseyerek kitap bölümleri içiriğine aktarmışlardır. Bu yönüyle teorik olduğu kadar pratik açısından da faydalı olacağı kanaatindeyiz. Pandemik koronavirüslerle ilgili bilgilere sürekli yenileri katılmakta ve bazı bilgiler de değişmektedir. Bunun işareti olarak SARS CoV-2 varyantları ve şu anda gündemde olan Omikron varyantı güzel bir örnektir. Güney Afrika’da ortaya çıkan varyant birkaç ay içinde tüm dünyaya yayılarak etki göster-mesi beklenmektedir. Sürekli varyantların ortaya çıkışı etkin olan aşıların belli aralıklarla yenilenmesini ve zaman içinde kişilere ek bir rapel aşı yapılmasını gerektirecektir.


Nom du livre : Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ISBN : 978-625-8080-21-6
Auteur : Mehmet ÖZDEMİR, Bahadır FEYZİOĞLU
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24 cm
Nombre de Pages : 524
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Medya Tartışmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Kamus-ı Teşrih
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Konya Turizm Rehberi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kurumlarda Değerler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Armağan Kültürü
MUTUN VADİHA 1
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İstihbarat Araştırmaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ANLATIMLI ARAPÇA
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dondurma ve Sorbe
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme ve Yönetim
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
SARF BİLGİSİ
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kürt Tarihi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Eğitimde Dijitalleşme
Mevlana ve İslam
Şehir ve Âlimleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Sâhib Ata Araştırmaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Uygulamalı Hayvan Islahı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
İslamofobi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
MUTUN VADİHA 2
Konya Mutfak Kültürü
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Eşrefoğulları Kitabı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hile ve İç Denetim
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Selefilik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yöresel Çorba Tarifleri
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Eğitim Araştırmaları-2023
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Ceride-i Rüsûmiye
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hegemonya Karşı Hegemonya
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
The Rise Of Populism
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Ramazanoğulları Beyliği
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
HIVAR VADİH
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Medıcal and Aromatıc Plants
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı