Yeni Çağda İktisadi Sorunlar

Birol MERCAN, Özlem İPEK

Kitapta yer alan bölümler yardımıyla sanayi devriminden günümüze dijitalleşmenin iktisat alanındaki etkileri tarihsel süreç içinde ele alınırken, Covid-19 ile artan dijitalleşmenin sağlık alanındaki ve belediye hizmetlerindeki olası etkileri refah ekonomisi bağlamında tartışılmıştır. Ayrıca, dijitalleşmenin neden olduğu etkilerin önemli şekilde hissedildiği piyasaların başında gelen işgücü piyasalarındaki olası değişmeler ve Asya ülkeleri özelinde meydana gelen etkiler analiz edilmiştir. Dahası günümüzde iletişimin de dijitalleşerek, bilginin iktisadi ajanlar arasında hızla yayılmasına neden olduğu ve karar alıcıların davranışlarına etki ettiği savı iki bölüm ile ortaya konulmuştur. Son olarak dijitalleşmenin neden olabileceği en önemli sorunlardan olan kayıt dışılık ve gelir dağılımındaki bozulmaların analiz edildiği bölüm ile kitap sonlandırılmıştır. Dijital ekonomi ile ilgili bu kitap, son on yılda deneyimlediğimiz ve yakın gelecekte bizlerde ve ülke ekonomilerinde ciddi dönüşüme neden olabilecek değişikliklerle bağlantılı ekonomik sorunların birçoğunu ele alması bakımından değerlidir. Bu nedenle bir bütün olarak bu kitabın hem sosyal bilimcilere hem de konuyla ilgilenen politika yapıcılara yararlı bilgiler sunması beklenmektedir.


Nom du livre : Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ISBN : 978-625-7517-51-5
Auteur : Birol MERCAN, Özlem İPEK
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 212
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Şehir ve Âlimleri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kürt Tarihi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eşrefoğulları Kitabı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Medıcal and Aromatıc Plants
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ANLATIMLI BELAGAT
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Ceride-i Rüsûmiye
Uygulamalı Hayvan Islahı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Eğitimde Dijitalleşme
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hile ve İç Denetim
Eğitim Araştırmaları-2023
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Ramazanoğulları Beyliği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yöresel Çorba Tarifleri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Armağan Kültürü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Karamanoğulları Beyliği
Mevlana ve İslam
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dondurma ve Sorbe
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
MUTUN VADİHA 2
Eğitim Araştırmaları 2022
Kamus-ı Teşrih
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
MUTUN VADİHA 1
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İslamofobi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Sâhib Ata Araştırmaları
Kurumlarda Değerler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İstihbarat Araştırmaları
Medya Tartışmaları
Konya Mutfak Kültürü
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Sosyal Yaşam ve Kadın
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Selefilik
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijitalleşme ve Yönetim
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
SARF BİLGİSİ
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
HIVAR VADİH
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
The Rise Of Populism
Konya Turizm Rehberi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı