Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK

Zekeriya MIZIRAK, Nuran KOYUNCU

Özel hukuk kısmı “İnşaat Sözleşmesinin Türleri Bakımından İş Sahibinin Bedel Ödeme Borcu”, “Çocuğun Kişivarlığının Aile İçinde Korunması İçin Alınabilecek Önlemler”, “Evlatlık İlişkisinde Yardım Nafakası”, “Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Hakkaniyet Sorumluluğu”, “Avukatlık Ücretine İlişkin Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk”, “Tele Çalışanın Geçirdiği İş Kazasında İşverenin Hukuki Sorumluluğu”, “Yargıtay Kararları Işığında İhbar Tazminatı”, “A Global Overview On Resolving Employment Disputes Through Alternative Disputes Resolution (Adr) Mechanisms”, “İşçinin Müşteriye Yönelik Tutum Ve Davranışları Nedeni İle İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi”, “İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Verme Yükümlülüğü”, “Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Mevzuatında Son Değişiklikler”, “Türk Hukukunda Yatırım Yoluyla İstisnai Vatandaşlık Kazanımı”, “5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bazı Madde Hükümlerine İlişkin Bir Değerlendirme”, “Milletlerarası Ticarî Tahkimde Deliller”, “Sınır Dışı Edilme İşlemlerine Karşı Mahkemeye Başvuru Süresi İle Adil Yargılanma Hakkı Arasındaki İlişki”, “Bina Tamamlama Sigortasına Dair Güncel Sorunlar Ve Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tazminatın Kapsamı”, “Sermaye Piyasası Mevzuatında Son Dönemde Kabul Edilen Düzenlemelerin Borsa Kotundan Çıkma Açısından Meydana Getirdiği Hukuki Sonuçların Değerlendirilmesi”, “Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağına Genel Bir Bakış”, “Salt Sözleşmeye Dayalı Joint Venture'larda Ortaklığın Faaliyeti İçin Yapılan İşlemler Karşısında Üçüncü Kişi Alacaklılar Ortaklık Malvarlığına Başvurabilir Mi?” başlıklı makalelerden oluşmaktadır. Yoğun bir emeğin ürünü olan çalışmanın faydalı olması dileğiyle.. .


Nom du livre : Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ISBN : 978-605-7517-00-3
Auteur : Zekeriya MIZIRAK, Nuran KOYUNCU
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 608
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kamus-ı Teşrih
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Eğitim Araştırmaları-2023
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Medya Tartışmaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Eşrefoğulları Kitabı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İslamofobi
Hegemonya Karşı Hegemonya
ANLATIMLI BELAGAT
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Mevlana ve İslam
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hile ve İç Denetim
Sâhib Ata Araştırmaları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Selefilik
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Şehir ve Âlimleri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yöresel Çorba Tarifleri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
SARF BİLGİSİ
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Eğitim Araştırmaları 2022
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Konya Turizm Rehberi
ANLATIMLI ARAPÇA
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Ceride-i Rüsûmiye
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Kürt Tarihi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kurumlarda Değerler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dondurma ve Sorbe
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Karamanoğulları Beyliği
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
MUTUN VADİHA 1
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
HIVAR VADİH
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Eğitimde Dijitalleşme
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Ramazanoğulları Beyliği
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Konya Mutfak Kültürü
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
The Rise Of Populism
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Armağan Kültürü
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 2
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Medıcal and Aromatıc Plants
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijitalleşme ve Yönetim
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İstihbarat Araştırmaları