Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK

Zekeriya MIZIRAK, Nuran KOYUNCU

Özel hukuk kısmı “İnşaat Sözleşmesinin Türleri Bakımından İş Sahibinin Bedel Ödeme Borcu”, “Çocuğun Kişivarlığının Aile İçinde Korunması İçin Alınabilecek Önlemler”, “Evlatlık İlişkisinde Yardım Nafakası”, “Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Hakkaniyet Sorumluluğu”, “Avukatlık Ücretine İlişkin Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk”, “Tele Çalışanın Geçirdiği İş Kazasında İşverenin Hukuki Sorumluluğu”, “Yargıtay Kararları Işığında İhbar Tazminatı”, “A Global Overview On Resolving Employment Disputes Through Alternative Disputes Resolution (Adr) Mechanisms”, “İşçinin Müşteriye Yönelik Tutum Ve Davranışları Nedeni İle İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi”, “İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Verme Yükümlülüğü”, “Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Mevzuatında Son Değişiklikler”, “Türk Hukukunda Yatırım Yoluyla İstisnai Vatandaşlık Kazanımı”, “5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bazı Madde Hükümlerine İlişkin Bir Değerlendirme”, “Milletlerarası Ticarî Tahkimde Deliller”, “Sınır Dışı Edilme İşlemlerine Karşı Mahkemeye Başvuru Süresi İle Adil Yargılanma Hakkı Arasındaki İlişki”, “Bina Tamamlama Sigortasına Dair Güncel Sorunlar Ve Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tazminatın Kapsamı”, “Sermaye Piyasası Mevzuatında Son Dönemde Kabul Edilen Düzenlemelerin Borsa Kotundan Çıkma Açısından Meydana Getirdiği Hukuki Sonuçların Değerlendirilmesi”, “Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağına Genel Bir Bakış”, “Salt Sözleşmeye Dayalı Joint Venture'larda Ortaklığın Faaliyeti İçin Yapılan İşlemler Karşısında Üçüncü Kişi Alacaklılar Ortaklık Malvarlığına Başvurabilir Mi?” başlıklı makalelerden oluşmaktadır. Yoğun bir emeğin ürünü olan çalışmanın faydalı olması dileğiyle.. .


Kitap Adı : Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ISBN : 978-605-7517-00-3
Yazar : Zekeriya MIZIRAK, Nuran KOYUNCU
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 608
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Eğitim Araştırmaları 2022
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
ANLATIMLI ARAPÇA
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Medıcal and Aromatıc Plants
Sâhib Ata Araştırmaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Medya Tartışmaları
MUTUN VADİHA 2
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Mevlana ve İslam
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
ANLATIMLI BELAGAT
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dijitalleşme ve Yönetim
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Eşrefoğulları Kitabı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dondurma ve Sorbe
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Ceride-i Rüsûmiye
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Şehir ve Âlimleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Ramazanoğulları Beyliği
Karamanoğulları Beyliği
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hile ve İç Denetim
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İslamofobi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Armağan Kültürü
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
MUTUN VADİHA 1
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kürt Tarihi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Konya Turizm Rehberi
The Rise Of Populism
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Selefilik
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Kamus-ı Teşrih
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Kurumlarda Değerler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Eğitim Araştırmaları-2023
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
SARF BİLGİSİ
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
HIVAR VADİH
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yöresel Çorba Tarifleri
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Konya Mutfak Kültürü
İstihbarat Araştırmaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Eğitimde Dijitalleşme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme