Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı

Özber CAN

Eğitim Fakültelerinin Almanca Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, Alman Edebiyatı dersini iki dönem halinde alırlar ve daha çok kitap yoluyla bilgi edinirler. Dersler çağ, yazar, konu bağlamlı akarken, detaylı ve yüklü bilgiler yerine özgünleştirme önceliğine yer verilir. Bu kitap, öğrencilerin okuma eğilimini destekleyen, bilgi yoğunluğunu gideren özgünlüğü ve örneklemeleriyle hep atama sınavlarına ipucu verecek; motif, imge, sembol… gibi sanat unsurlarıyla Türk ve Batı Edebiyatı eserlerini karşılaştırma, analiz imkânı doğuracaktır. Edebiyatın diğer kurmaca özelliğine rağmen disiplinlerle kurduğu bağ, yaban bir coğrafya ve kültürde yazılan-çizilen-söylenenleri yoğun bilgi arasında anlanmayı öncelemekte; gerçekliğe yönelik değişen algıyı açığa çıkarmaktadır. Bu bilgileri özgün bir dil, anlatım, edebi terimler, akımlar ve öncüleriyle aktaran kitabımız, II bölüm halinde hazırlanmıştır. İlk bölümde ortaçağdan 1900’lere kadar yaşanan kültür ve edebiyat tarihi ile ilgili gelişmeler, ikinci bölümde ise 1900’lerden bugüne kadar aynı bağlamda ve çağdaş çizgide uzanan gelişmeler ele alınmaktadır.


Nom du livre : Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ISBN : 978-625-7517-37-9
Auteur : Özber CAN
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 276
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Ramazanoğulları Beyliği
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
MUTUN VADİHA 2
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Doğumunun 90. yılında Erbakan
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İslamofobi
Hile ve İç Denetim
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Armağan Kültürü
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
HIVAR VADİH
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dondurma ve Sorbe
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
The Rise Of Populism
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eğitimde Dijitalleşme
SARF BİLGİSİ
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Kamus-ı Teşrih
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Konya Mutfak Kültürü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Eğitim Araştırmaları 2022
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Karamanoğulları Beyliği
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ANLATIMLI ARAPÇA
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Medıcal and Aromatıc Plants
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Eşrefoğulları Kitabı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Eğitim Araştırmaları-2023
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Konya Turizm Rehberi
Kürt Tarihi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijitalleşme ve Yönetim
Ceride-i Rüsûmiye
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI BELAGAT
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Mevlana ve İslam
MUTUN VADİHA 1
Medya Tartışmaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kurumlarda Değerler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Yöresel Çorba Tarifleri
Şehir ve Âlimleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Selefilik
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İstihbarat Araştırmaları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Cumhurbaşkanlığı Sistemi