Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler

Necati UZUN

Çocukların gelecekte iyi bir birey olabilmeleri, sağlıklı bir şekilde gelişimlerini tamamlayabilmeleri açısından, ruhsal durumlarının iyi takip edilmesi ve ihtiyaçları yönünde planlamaların yapılması, başta idareciler olmak üzere, bütün toplumun sorumluğundadır. Tıp fakülteleri halkın sağlığını korumada öncü liderler yetiştiren en önemli kurumlardır. Buradaki öğrencilerin, hedefe yönelik, bilgi, beceri ve yetkinliğini kazanmış olarak doktor ünvanını alabilmeleri temel amaç-lardandır. Bu bağlamda, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları anabi-lim dalları, hekimlerin çocuk sağlığı ve gelişimi alanında sahadaki ihtiya-cına uygun bir şekilde vizyonunun gelişimine önemli katkılar sunmakta-dır. Bu kitap da özenle hazırlanmış olup sade ve pratik bilgileri içermesi bakımından çok önemli bir eser olarak sunulmuştur.


Nom du livre : Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ISBN : 978-605-70386-8-5
Auteur : Necati UZUN
Nombre d'impressions : 1
Papier : Kitap Kağıdı
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 214
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İstihbarat Araştırmaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ANLATIMLI ARAPÇA
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Medıcal and Aromatıc Plants
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Karamanoğulları Beyliği
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
The Rise Of Populism
Selefilik
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İslamofobi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Armağan Kültürü
Kamus-ı Teşrih
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eğitimde Dijitalleşme
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Uygulamalı Hayvan Islahı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Ceride-i Rüsûmiye
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
MUTUN VADİHA 2
Dijitalleşme ve Yönetim
Sâhib Ata Araştırmaları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
MUTUN VADİHA 1
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Ramazanoğulları Beyliği
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Şehir ve Âlimleri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ANLATIMLI BELAGAT
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
SARF BİLGİSİ
Eşrefoğulları Kitabı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Eğitim Araştırmaları-2023
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
HIVAR VADİH
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Medya Tartışmaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dondurma ve Sorbe
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Hile ve İç Denetim
Yöresel Çorba Tarifleri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Kürt Tarihi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Konya Mutfak Kültürü
Konya Turizm Rehberi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Mevlana ve İslam
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Kurumlarda Değerler