Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm

Nahit YILMAZ, Mehmet Nuri SALUR

Bu kitapta, tüm bu anlatılanlar çerçevesinde “Endüstri 4.0” ile birlikte işletmelerin yaşadığı dönüşümler işletme fonksiyonları üzerinden irdelenmeye çalışılmıştır. Birbirinden değerli yazarlar tarafından “Endüstri 4.0” perspektifinden işletme fonksiyonları çeşitli açılardan ele alınmıştır. Toplam 12 bölümden oluşan kitabımızda okuyucular ve konuya ilgi duyan araştırmacılar, kavramsal açıdan “Endüstri 4.0”ın ve “Endüstri 4.0” ile birlikte ortaya çıkan “Toplum 5.0”, “Pazarlama 5.0”, “Lojistik 4.0”, “Muhasebe 4.0”, “FinTech 3.0” gibi kavramların da incelendiğini, akıllı fabrikalardan, yapay zeka ve nesnelerin internetine, dijital pazarlamadan tüketiciye değer yaratmaya, yeni ürün geliştirmeden pazarlama inovasyonuna, sağlık hizmetleri ve yönetimindeki dönüşümden muhasebe ve vergideki dijital dönüşüme, üretim maliyetlerinden kaynak tüketim muhasebesine kadar çok çeşitli konularda “Endüstri 4.0” perspektifinden işletme fonksiyonlarının incelendiğini göreceklerdir.
Günümüzde artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen dijitalleşmenin ve beraberinde gelen dijital dönüşümün işletmelerimizin ve işletme fonksiyonlarına etkisinin incelenmesi amacıyla hazırlanan bu kitap ortak bir çalışmanın, belli bir birikimin ve ciddi bir emeğin sonucunda ortaya çıkmıştır. 


Kitap Adı : Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ISBN : 978-605-70192-3-3
Yazar : Nahit YILMAZ, Mehmet Nuri SALUR
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Ivory
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 284
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yöresel Çorba Tarifleri
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijitalleşme ve Yönetim
Hile ve İç Denetim
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
The Rise Of Populism
MUTUN VADİHA 1
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Eğitim Araştırmaları 2022
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Medıcal and Aromatıc Plants
HIVAR VADİH
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eşrefoğulları Kitabı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Konya Mutfak Kültürü
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Selefilik
Medya Tartışmaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Kurumlarda Değerler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İslamofobi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dondurma ve Sorbe
Eğitim Araştırmaları-2023
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ANLATIMLI ARAPÇA
Mevlana ve İslam
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Sâhib Ata Araştırmaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Ceride-i Rüsûmiye
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
SARF BİLGİSİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İstihbarat Araştırmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kürt Tarihi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
MUTUN VADİHA 2
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ANLATIMLI BELAGAT
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Karamanoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kamus-ı Teşrih
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Armağan Kültürü
Ramazanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Eğitimde Dijitalleşme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Şehir ve Âlimleri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Konya Turizm Rehberi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar