Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler

Fatih KALECİ, Emrah BAŞARAN

“Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler (Fırsatlar, Tehditler, Yeni Normaller)” ismiyle ortaya çıkan çalışmada temel olarak sosyal ve ekonomik olmak üzere iki boyut bulunmaktadır. Eserin sosyal boyutunu oluşturan çalışmalarda kavramsal, teorik ve tarihsel boyutlarıyla salgın olgusu ele alınmış, özel olarak ise eğitim, aile, psikoloji, dezavantajlı gruplar, gündelik hayat gibi konular etrafında gerek teorik gerekse saha çalışmalarıyla Covid-19’un toplumsal etkileri ortaya konulmuştur. Eserin ekonomik boyutlarına baktığımızda pandeminin küresel boyuttaki ve uluslararası ticaretteki etkilerinin yanı sıra finans piyasaları, iş gücü piyasaları, enerji, turizm sektörlerine etkisi, tüketici davranışlarında yol açtığı değişiklikler ele alınmıştır.
 


Nom du livre : Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ISBN : 978-605-70069-9-8
Auteur : Fatih KALECİ, Emrah BAŞARAN
Nombre d'impressions : 1
Papier : Ivory
Couvercle : Karton Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 844
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

MUTUN VADİHA 2
Ceride-i Rüsûmiye
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
The Rise Of Populism
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Şehir ve Âlimleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İstihbarat Araştırmaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Selefilik
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Mutfak Kültürü
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eğitim Araştırmaları-2023
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
ANLATIMLI ARAPÇA
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yöresel Çorba Tarifleri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Kürt Tarihi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijitalleşme ve Yönetim
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hegemonya Karşı Hegemonya
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ANLATIMLI BELAGAT
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
HIVAR VADİH
Eşrefoğulları Kitabı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Armağan Kültürü
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Kamus-ı Teşrih
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Medya Tartışmaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Kurumlarda Değerler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Medıcal and Aromatıc Plants
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Dondurma ve Sorbe
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Karamanoğulları Beyliği
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Mevlana ve İslam
SARF BİLGİSİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Konya Turizm Rehberi
Eğitim Araştırmaları 2022
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sâhib Ata Araştırmaları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Eğitimde Dijitalleşme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hile ve İç Denetim
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Uygulamalı Hayvan Islahı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Ramazanoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 1
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İslamofobi