Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği

Hüzeyfe ÇEKER

Biyografi kavramı, biyografinin İslam medeniyetindeki karşılığı olabilecek yazım türleri, biyografiye yakın olan diğer eserler, İslam medeniyetinde biyografinin tarihi; biyografi yazımının önemi, sebepleri, kaynakları, içerik unsurları, yazarı ve edebi üslubu gibi konular kitabın birinci bölümünde yer almaktadır. İkinci bölüm Hanefi biyografi geleneğinin ilk örneklerini teşkil eden, mezhep kurucusu Ebu Hanife hakkında yazılmış şahsi biyografi eserleri hakkında olup 41 eser ve yazarı hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölüm, Hanefi biyografi geleneğinin en önemli eserleri olan biyografi derlemelerine özeldir. Bu kapsamda 27 eser; yazarı, içeriği, kapsamı, sistematiği, kaynakları vb. açılardan incelenmiştir. Son bölümde ise öncelikle Hanefi biyografi yazılığının tarihsel seyri ve bölgelere göre biyografi yazımının durumu ele alınmıştır. 


Nom du livre : Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ISBN : 978-605-4988-41-9
Auteur : Hüzeyfe ÇEKER
Nombre d'impressions : 1. Baskı
Papier : Ivory
Couvercle : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 374
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Konya Mutfak Kültürü
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hile ve İç Denetim
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kamus-ı Teşrih
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dijitalleşme ve Yönetim
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ANLATIMLI ARAPÇA
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yöresel Çorba Tarifleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Kurumlarda Değerler
Medya Tartışmaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Ramazanoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 1
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitimde Dijitalleşme
MUTUN VADİHA 2
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Mevlana ve İslam
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Ceride-i Rüsûmiye
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Armağan Kültürü
Selefilik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Sosyal Yaşam ve Kadın
The Rise Of Populism
İslamofobi
İstihbarat Araştırmaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
SARF BİLGİSİ
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
HIVAR VADİH
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Sâhib Ata Araştırmaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları 2022
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Eşrefoğulları Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Şehir ve Âlimleri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Kürt Tarihi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ANLATIMLI BELAGAT
Konya Turizm Rehberi
Karamanoğulları Beyliği
Eğitim Araştırmaları-2023
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi