Eşrefoğulları Kitabı

Mehmet ŞEKER, Ahmet TAŞĞIN, Yakup KAYA

2010’dan itibaren Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumları her yıl belirli bir beyliğe ayrılarak düzenlenmektedir. 2012 yılında Menteşoğulları Beyliği ile ilgili sempozyum düzenlenirken, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortak girişimiyle Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri sempozyumlarının da düzenlenmesinin yerinde olacağına karar verilmişti. Bu minval üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde ve paydaşlığında ilki 11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında Beyşehir’de düzenlenen ‘Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-I Eşrefoğulları’ konulu sempozyumun ikincisi, Karaman’da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ev sahipliğinde 23-25 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Anadolu’nun Türkleşmesinde, İslamlaşmasında ve kadim medeniyet ağacının günümüze intikal etmesinde şüphesiz güçlü bir yere sahip olan Beylikler devrinin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, dini, sanatsal vb. unsurlarının bilgi envanterini ortaya çıkarmayı ve bu zengin mirası gelecek nesillere aktarmayı amaç edinen bu sempozyum projesinin üçüncüsü, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde Ramazanoğulları Beyliği’ne ayrılmıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve İslam Tarihçileri Derneği’nin ortaklığında düzenlenen sempozyum, yaklaşık bir yıllık çalışmanın neticesinde gerçekleştirilmiştir. Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri içersinde özellikle Çukurova’nın bir Türk-İslam diyarı olmasına sağladığı katkıyla ve Osmanlı Devleti ile gösterdiği uyumla dikkatlerin üzerine yoğunlaştığı bir beylik olan Ramazanoğulları Beyliği, 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde çok kıymetli bilim insanlarının katkısıyla derinlemesine incelenmişti.

 


Nom du livre : Eşrefoğulları Kitabı
ISBN : 978-605-4988-32-7
Auteur : Mehmet ŞEKER, Ahmet TAŞĞIN, Yakup KAYA
Nombre d'impressions : 1. Baskı
Papier : Ivory
Couvercle : Sıvama Kapak
Dimensions : 16x24
Nombre de Pages : 702
Nombre de Volumes : 1

PUBLICATIONS

Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dondurma ve Sorbe
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Ceride-i Rüsûmiye
ANLATIMLI ARAPÇA
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Armağan Kültürü
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Hile ve İç Denetim
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Eğitim Araştırmaları 2022
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
İstihbarat Araştırmaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Mevlana ve İslam
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yöresel Çorba Tarifleri
Kamus-ı Teşrih
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Konya Mutfak Kültürü
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Kürt Tarihi
Eşrefoğulları Kitabı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İslamofobi
Medya Tartışmaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijitalleşme ve Yönetim
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Konya Turizm Rehberi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kurumlarda Değerler
MUTUN VADİHA 2
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI BELAGAT
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Sâhib Ata Araştırmaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
MUTUN VADİHA 1
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Hegemonya Karşı Hegemonya
Sosyal Yaşam ve Kadın
Şehir ve Âlimleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
SARF BİLGİSİ
Ramazanoğulları Beyliği
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
HIVAR VADİH
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Medıcal and Aromatıc Plants
Eğitimde Dijitalleşme
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Selefilik
Uygulamalı Hayvan Islahı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Karamanoğulları Beyliği
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
The Rise Of Populism
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eğitim Araştırmaları-2023