Hegemonya Karşı Hegemonya

Abdulkadir BULUŞ, Mehmet BİREKUL, Fatih KALECİ, Ruhi Can ALKIN

Avrupa merkezcilik, Batılı sosyal bilim paradigmasının merkezinde yer alan bir tutumdur. Avrupa merkezci yaklaşımlar, Batı’da üretilen bilimi merkeze aldığı gibi Batı dışı yaklaşımları göz ardı etmekte ve böylece sosyal bilimler üzerinde bir hegemonya oluşturmaktadır. Sosyal bilimciler akademik faaliyetin çeşitli düzeylerinde Avrupa merkezci bilgi üretim ve yayımı mekanizmalarının parçası olmaya zorlanmaktadır. Bu kongrenin en önemli amaçlarından birisi bu Avrupa merkezciliği yeniden düşünmek, eleştirmek ve aşmaya çalışmaktır. Öte yandan Avrupa merkezciliğe karşı geliştirilen yaklaşımlar veya meydan okumaların da gözden geçirilmesinin zorunlu olduğu görülmektedir. Sosyal bilimlerde Batı ve Avrupa merkezciliğin eleştirileri köklü dönüşümlere yol açmadığında tam aksine eleştirilen kavram ve paradigmanın yeniden üretilmesine de yol açabilmektedir. Dolayısıyla Batılı bilim paradigmalarının tüm birikimini inkâr etmeden ama kendi kaynaklarına uygun olup olmadığını tartışarak tüm bilimsel birikime eleştirel bakış açısı ile yaklaşılması gerekmektedir.

Sonuç olarak Müslümanlar batı birikiminden istifade eden ama kendi epistemolojisine göre değerlerini ihya eden bir anlayış geliştirmeye çalışmalıdır. Malik bin Nebi’nin dediği gibi “zihinleri sömürgeleştirme”den uzaklaştırmaya gayret etmelidir. Müslümanlar mevcut Batı ekonomik ve bilimsel hâkimiyetinin büyük ölçüde insanları en çok refah yaratan ve en bilimsel sistem olduğuna ikna etmeyi başarması ile ayakta kaldığını unutmadan tüm insanlığa ikna edici bir alternatif model kurmayı denemelidirler. Bu kongrenin bu amaca yönelik atılan adımlardan birisini teşkil etmesini umuyoruz.

Müslümanların karşı karşıya kalınan sorunların çözümünde, sorunları anlamak için sahip olması gereken bilimsel bilgiyi üretmek ve bilgiyi politik çözüm önerilerine tahvil etmek için sağlam bir bilimsel araştırma paradigması üzerine düşünmesi ve tartışması gerekmektedir. Gerçekleştirilen I. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar kongresi ile sosyal bilimler kanalıyla İslam ve Müslümanlar üzerinde kurulan hegemonyayı tekrar gündeme getirip eleştirel analizler ortaya konmuştur. 


Kitap Adı : Hegemonya Karşı Hegemonya
ISBN : 978-605-4988-12-9
Yazar : Abdulkadir BULUŞ, Mehmet BİREKUL, Fatih KALECİ, Ruhi Can ALKIN
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 80 gr İvory
Kapak : Sıvama Deri Kapak
Ebat : 24 cm x 16 cm
Sayfa Sayısı : 955
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Ramazanoğulları Beyliği
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Kürt Tarihi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Şehir ve Âlimleri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kamus-ı Teşrih
Hile ve İç Denetim
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selefilik
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Armağan Kültürü
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijitalleşme ve Yönetim
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Eğitim Araştırmaları-2023
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Kurumlarda Değerler
Dondurma ve Sorbe
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
MUTUN VADİHA 1
Medıcal and Aromatıc Plants
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Karamanoğulları Beyliği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İstihbarat Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Ceride-i Rüsûmiye
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Sâhib Ata Araştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ANLATIMLI BELAGAT
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Eğitimde Dijitalleşme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ANLATIMLI ARAPÇA
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
MUTUN VADİHA 2
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Eşrefoğulları Kitabı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Mevlana ve İslam
SARF BİLGİSİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Konya Turizm Rehberi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Eğitim Araştırmaları 2022
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Konya Mutfak Kültürü
İslamofobi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yöresel Çorba Tarifleri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Medya Tartışmaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
The Rise Of Populism
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
HIVAR VADİH
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları